7 způsobů, jak poznat sociopata

sociopat- muž

Používání pojmů „sociopat“ a „psychopat“ může být matoucí. Ani jeden z nich není oficiální diagnózou v příručce pro diagnostiku duševních poruch. Tento článek pojednává o rozdílech a podobnostech sociopatie a psychopatie. Vysvětluje také příčiny těchto stavů, metody diagnostiky antisociální poruchy osobnosti a její léčbu. Jak poznat sociopata a kdo je psychopat?

Psychopatie i sociopatie zahrnují rysy, které jsou zahrnuty do oficiální diagnózy antisociální poruchy osobnosti (ASPD) – „Antisocial Personality Disorder“. Psychopatie by spadala do podskupiny antisociální osobnosti. Sociopatie však není lékařskou komunitou považována za klinický stav

Historicky je důležité, jak byly tyto termíny používány, a často se navzájem zaměňují, považují se za samostatné stavy namísto aspektů antisociální poruchy osobnosti nebo je široká veřejnost používá nesprávně. 

Sociopat a psychopat je antisociální porucha osobnosti

Možná již někdy člověk slyšel výraz „sociopatický“ v souvislosti s nějakou filmovou nebo knižní postavou, možná i skutečnou osobou. Tento deskriptor je ve skutečnosti spojen s duševním onemocněním známým jako antisociální porucha osobnosti neboli ASPD.

Tato porucha se vyznačuje vzorci bezohledného – často kriminálníhochování, podvody, agresivitou a přehlížením pocitů lidí. Porucha osobnosti jako taková ztěžuje lidem stabilní pracovní nebo osobní vztahy.

sociopat-vyznam
Porucha se vyznačuje vzorci bezohledného – často kriminálního – chování, podvody, agresivitou a přehlížením pocitů lidí.

Sociopat vs psychopat: Jaké jsou projevy chování?

Nikdo není oficiálně diagnostikován jako sociopat nebo psychopat, ale jako člověk s antisociální poruchou osobnosti.

Mezi příznaky antisociální poruchy osobnosti patří všudypřítomný vzorec nerespektování práv druhých přítomný přinejmenším od dospívání. Projevuje se chováním, jako je:

 • nerespektování společenských norem a zákonů
 • nedostatek viny nebo výčitek svědomí
 • opakované lhaní
 • impulzivita a nezodpovědnost
 • agresivita
 • nedbání na bezpečnost ostatních

Někdy se pro zdůraznění antisociálních aspektů antisociální poruchy osobnosti, které porušují pravidla, používá termín „sociopat“ a pro zdůraznění vnitřního prožívání nedostatku výčitek svědomí – potěšení z toho, že si na někoho „zasedl“ nebo mu způsobil bolest – a dalších emočních deficitů se používá termín „psychopat“.

Ačkoli se způsoby, jakými bývají tyto termíny používány, do značné míry překrývají, psychopatie a sociopatie jsou někdy považovány za osoby s odlišnými rysy.

Jaké jsou znaky sociopata?

Níže jsou uvedeny obecné znaky sociopata:

 • porušování zákona
 • fyzická agrese
 • manipulace s druhými za účelem osobního prospěchu
 • hněv a nepřátelství
 • nepředvídatelné změny nálad
 • impulzivní chování
 • chaotický a dramatický život/vztahy
 • využívání druhých lidí
 • nezodpovědnost
 • žádné pocity viny nebo výčitky svědomí

Jak poznat psychopata?

Zde jsou popsány příznaky, jak poznat psychopata:

 • málo emocí (pokud vůbec nějaké)
 • sadismus (potěšení z působení bolesti druhým)
 • nedostatek zájmu o druhé
 • patologické lhaní
 • okouzlující osobnost
 • nedostatek strachu
 • rizikové chování
 • nespolehlivost ve vztazích
 • neschopnost milovat
 • žádné výčitky svědomí za špatné jednání
 • špatný úsudek
 • nedostatek životních cílů
 • svědomí

Klíčový rozdíl sociopati vs psychopati se točí kolem jejich vztahu k morálnímu chování a svědomí – té části člověka, která v něm vyvolává špatný pocit z toho, že druhým způsobuje bolest.

Zatímco profil sociopata je například považován za osobu se slabým svědomím, psychopatům může svědomí zcela chybět.

sociopat-vs-psychopat
Klíčový rozdíl sociopati vs psychopati se točí kolem jejich vztahu k morálnímu chování a svědomí.

Kdo je sociopat a kdo je psychopat? Jak poznat příznaky antisociální poruchy osobnosti

 • Jaké jsou příznaky antisociální poruchy osobnosti?

Ačkoli se konkrétní příznaky mohou u jednotlivých osob trochu lišit, následující seznam chování a tendencí může signalizovat potenciální případ ASPD: „Kdo je sociopat a kdo psychopat?“ na základě kritérií uvedených v příručce psychiatrie, Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch. Jak poznat psychopata a sociopata?

1. Nedostatek empatie a výčitek svědomí

Jedním z charakteristických znaků ASPD je nedostatek empatie. Lidé s ASPD nejsou schopni uznat nebo se ztotožnit s tím, jak se může cítit jiná osoba. To zahrnuje i projevování malé nebo žádné lítosti nad svými činy – bez ohledu na to, jak škodlivé tyto činy mohou být pro ostatní.

Kromě toho, že člověk se znaky sociopata nebo psychopata nemá výčitky svědomí nebo je mu lhostejné, jak s někým špatně zacházel, může se také snažit racionalizovat způsob svého jednání.

2. Impulzivita

Impulzivní jednání bez zvažování následků je dalším běžným vzorcem chování spojeným s profilem sociopata nebo psychopata. To nelze zaměňovat s příležitostným impulzivním rozhodnutím, jako je například změna názoru na to, kam si zajít na zdravou večeři.

Místo toho člověk s ASPD jedná impulzivně ve vlastním zájmu – často přitom ublíží sobě nebo druhým. Neplánování je normou.

3. Chronické lhaní nebo manipulace

Většina lidí čas od času řekne nějakou bílou lež. Lidé s ASPD jsou však podobně jako jedinci s narcistickou poruchou osobnosti profesionálové v překrucování pravdy, zejména když jim to přináší prospěch. Takže je v tomto případě velmi složité, jak donutit člověka mluvit pravdu.

Ať už je to pro zábavu, nebo pro osobní zisk, někdo s příznaky sociopata nebo psychopata, může zkreslovat pravdu, opakovaně lhát, používat přezdívky, manipulovat nebo podvádět ostatní pro osobní zábavu nebo zisk.

Manipulace a podvody mohou být prováděny metodami, jako je lhaní, podvádění nebo krádež. Mnohdy se manipulace uskutečňuje prostřednictvím povrchního šarmu nebo charismatu, protože lidé s ASPD jsou známí tím, že skrývají osobnostní rysy, aby vypadali sympaticky.

4. Agresivita

Klíčovým aspektem pro osoby, kdo je sociopat nebo psychopat, jsou projevy agrese nebo násilí – zejména v podobě fyzických rvaček a napadení. Jedna studie zjistila, že vyšší míra agrese v dětství souvisí s pozdější diagnózou ASPD.

Toto nepřátelství může vypadat jako krutost vůči lidem nebo zvířatům, zlomyslné chování, podrážděnost a nekontrolovatelné výbuchy vzteku.

5. Nezodpovědnost

Příkladem opakovaného nezodpovědného chování, které se u lidí se znaky sociopata či psychopata běžně vyskytuje, je rutinní ignorování pracovních povinností a společenských závazků. Často u nich dochází k soustavnému vynechávání práce, nedodržování termínů a neplacení účtů.

6. Rizikové chování

Někdo s ASPD může být obzvláště náchylný k podstupování velkých rizik, která by se většině ostatních zdála nebezpečná. Rizikové aktivity, jako je zneužívání alkoholu, užívání drog a nebezpečné sexuální praktiky, nejsou neobvyklé. Z tohoto důvodu jsou lidé s profilem sociopata či psychopata vystaveni vyššímu riziku některých virových infekcí a pohlavně přenosných chorob.

Nehody a traumatická zranění, která jsou důsledkem určitých rizik, jsou také důvodem, proč lidé s ASPD ve vyšší míře předčasně umírají. Nedbají přitom možná nejen na svou vlastní bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních.

7. Ignorování společenských norem a zákonů

Někdo, kdo trpí ASPD, obvykle již od mládí tíhne k porušování pravidel, podvádění a krádežím namísto dodržování společenských pravidel a norem. Někdo s příznaky sociopata nebo psychopata se například mohl v dětství dopustit žhářství nebo týrání zvířat.

To se může promítnout do těžké trestné činnosti, i když to tak není vždy. Trestná činnost – a její závažnost – je obvykle nejvyšší na konci dospívání nebo v rané dospělosti.

Jak poznat sociopatické nebo psychopatické dítě?

Určité chování v dětství může být známkou toho, že se z dítěte může v budoucnu stát typ osobnosti s profilem sociopata nebo psychopata. Jak poznat sociopatické nebo psychopatické dítě?

Mezi znaky sociopatického nebo psychopatického dítěte patří například:

 • fyzická agrese vůči ostatním, návaly vzteku
 • týrání a zneužívání zvířat
 • lhaní
 • krádeže
 • soustavné porušování pravidel
 • ničení majetku
sociopaticke-dite
Určité chování v dětství může být známkou toho, že se z dítěte může v budoucnu stát osoba s profilem sociopata nebo psychopata.

Profil sociopata a psychopata: Narodili se tak?

Rodí se člověk s profilem sociopata nebo psychopata?

Vědci se domnívají, že genetika hraje při vzniku antisociální poruchy osobnosti významnou roli. Někteří výzkumníci v minulosti zdůrazňovali biologii jako příčinu psychopatie a faktory prostředí jako příčinu sociopatie. To naznačuje, že někteří psychopati se tak mohou „narodit“, ale profil sociopata může být spíše produktem výchovy.

Antisociální porucha osobnosti často koexistuje s dalšími duševními poruchami, včetně:

 • těžkou depresivní poruchou
 • bipolární afektivní poruchou
 • poruchou hazardního hraní
 • sexuální a parafilické poruchy
 • poruchy související s užíváním návykových látek
 • poruchy somatických příznaků (nadměrné soustředění na fyzické příznaky až do stavu nouze)

Sociopat význam faktorů

Existuje u sociopata význam genetických, biologických a environmentální faktorů, které přispívají k antisociální poruše osobnosti, včetně toho, co se někdy považuje za sociopatii a psychopatii. Ve vlivu těchto faktorů však mohou existovat relativní rozdíly.

Přesný význam sociopatie a její příčiny není dobře znám, ale předpokládá se, že větší roli může hrát prostředí člověka – jeho dětství a způsob výchovy.

Například u dětí, které zažily fyzické, sexuální nebo emocionální týrání, je větší pravděpodobnost, že se stanou sociopaty. Ne všichni sociopati však byli zneužíváni.

Zvýšené riziko vzniku sociopatie mají také děti, které jsou zanedbávané nebo si v raném věku nevytvoří vazby s pečovateli.

Psychopatie se pojí s dysfunkcí v oblasti mozku

Psychopatie je spojena s dysfunkcí oblasti mozku zvané amygdala, která je zodpovědná za schopnost člověka přiměřeně reagovat na potenciálně nebezpečné nebo ohrožující události. Tato část mozku také pomáhá regulovat emoce.

U lidí s psychopatií byly zjištěny změny ve struktuře a funkci určitých částí mozku – například prefrontální kůry, temporální kůry a paralimbických struktur. Předpokládá se však, že svou roli hraje i prostředí.

Diagnostika sociopatie a psychopatie

Ačkoli psychopatie a sociopatie nejsou formálními diagnózami duševního zdraví, poskytovatel zdravotní péče tyto charakteristiky identifikuje jako vzorec chování dané osoby.

Odborníci na duševní zdraví k tomu používají DSM-5 (páté vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch). Ta definuje jednotlivé duševní poruchy, včetně antisociální poruchy osobnosti.

Dětem a dospívajícím, kteří vykazují rané známky antisociální poruchy osobnosti, je často nejprve diagnostikována porucha chování – stav charakterizovaný vzorcem porušování práv druhých lidí a sociálních norem nebo pravidel.

Chování může zahrnovat:

 • lhaní a krádeže
 • agresivita vůči lidem a zvířatům
 • ničení majetku
 • závažné porušování pravidel

Sociopat a láska, psychopat a vztahy: Je to možné?

Lidé považovaní za sociopaty se při konfrontaci se svým chováním často rychle rozzlobí a brání se. Často mají také problémy se zákonem a nestabilní osobní život.

 • Mohou sociopati cítit lásku a emoce?

Jsou si nadměrně vědomi svých pocitů a potřeb, ale neberou ohled na pocity druhých. Nejsou schopni rozpoznat emoce druhých, celý tento pojem je jim cizí. Nejde jen o nedostatek péče, ale prostě nejsou schopni zpracovat pocity druhých.

 • Může se někdo, kdo je sociopat, zamilovat?

Je běžné, že když sociopat vstoupí do vztahu, chová se ke svému partnerovi velmi láskyplně nebo jinak citlivě – alespoň zpočátku.

 • Navazuje ten, kdo je psychopat, vztahy?

Ten, kdo je psychopat, se obvykle vyhýbá navazování vztahů a vztahy, které navazují, jsou často určeny k tomu, aby lidi využívali pro svůj vlastní prospěch.

kdo-je-sociopat
Lidé považovaní za sociopaty se při konfrontaci se svým chováním často rychle rozzlobí a brání se.

Jaký je rozchod s psychopatem? Jak se rozejít?

Vztah s psychopatem s sebou přináší značné problémy a je často vztahem toxickým. Někdo, kdo je psychopat, bude okouzlující, prolhaný a manipulativní, aby dosáhl svého. Bude opakovaně ubližovat a nebude projevovat žádné výčitky svědomí, protože mu na druhých lidech prostě nezáleží.

Možná si člověk uvědomil, že vztah je toxický a nemá šanci na zlepšení, ale rozchod s psychopatem může způsobit vážné drama. Psychopat může jednat a nenechat partnera odejít. Může se dokonce uchýlit k citovému vydírání a manipulaci, aby si zajistil, že osoba zůstane.

Vzhledem k chování, které se objevuje ve vztahu s psychopatem, je v mnoha případech nutné zjistit, jak vztah ukončit.

Výzkumy ukazují, že ve fungování osoby, kdo je psychopat, často hraje významnou roli strach. Rozchod v nich vyvolává strach, že někoho ztratí, a to je motivuje k jednání.

Pokud je člověk zamilován do psychopata, ale neví, jak se vymanit z jeho sevření, nejlepší možností je vytvořit mezi nimi psychickou bariéru.

10 rad, jak se rozejít s někým, kdo je psychopat:

 1. Neobviňovat se.
 2. Neomlouvat jeho negativní chování.
 3. Přestat věřit, že se něco změní.
 4. Nepodléhat výhružkám sebevraždy.
 5. Nerozcházet se osobně.
 6. Odmlčet se.
 7. Nesnažit se být přáteli.
 8. Ignorovat jeho pokusy pomluv.
 9. Udělat si čas na uzdravení.
 10. Vyhledat odbornou pomoc.

Někdy se může rozchod s psychopatem vymknout kontrole, protože na něj člověk nemusí dobře reagovat. Je dobré vyhledat odborníka. Pokusy psychopata o navázání kontaktu musí člověk ignorovat, protože v opačném případě ho přesvědčuje, že existuje šance na nápravu vztahu.

Jak se mstí psychopat po rozchodu?

Pro bezpečnost je zcela přijatelné rozejít se prostřednictvím textové zprávy a pak to nechat být. Pokud se člověk pokusí rozejít osobně, psychopat ho pravděpodobně zmanipuluje, aby zůstal. Než psychopata člověk opustí, je důležité mít své záležitosti v pořádku. To zahrnuje nalezení místa k bydlení, oddělení financí od psychopata a vytvoření bezpečnostního plánu.

Jak se mstí psychopat po rozchodu? Psychopati, kteří jsou opovrženi ukončením vztahu, se pravděpodobně budou snažit o pomstu, která může zahrnovat vyčerpání bankovního účtu nebo způsobení jiných škod. Připravenost jim zabrání v tom, aby se tímto způsobem bránili.

A touží psychopati po pomstě? Ukázalo se také, že psychopatie pozitivně souvisí s dispozicí k emoční pomstě. Dispoziční emoční pomsta, sklon k pomstě, je touha „pomstít se“ někomu v reakci na vnímané špatné zacházení.

Rozchod s psychopatem se může zdát nemožný kvůli jeho manipulativním výhrůžkám, ale člověk nesmí dovolit, aby mu to ovládalo život. Pokud by partner vyhrožoval sebevraždou, je nutné zavolat úřady, aby zasáhly.

jak-se-msti-psychopat muž ohrožující ženu
Rozchod s psychopatem se může zdát nemožný kvůli jeho manipulativním výhrůžkám, ale člověk nesmí dovolit, aby mu to ovládalo život.

Dají se odhalit příznaky sociopata?

Příznaky sociopata se dají prověřit nástroji. K identifikaci sociopatických nebo psychopatických znaků u osob s ASPD lze použít různé screeningové nástroje. Některé nástroje jsou vytvořeny pro konkrétní věkové skupiny.

Je však důležité mít na paměti, že tyto nástroje nemají nahradit formální posouzení licencovaným odborníkem na duševní zdraví.

jak-poznat-psychopata muž napadá jiného muže
Příznaky sociopata se dají prověřit nástroji. K identifikaci sociopatických nebo psychopatických znaků u osob s ASPD lze použít různé screeningové nástroje.

Léčba sociopata a psychopata

Jedincům s těmito rysy lze doporučit psychoterapii. V některých případech mohou ke zlepšení některých příznaků spojených s antisociální poruchou osobnosti přispět léky.

Léčba příznaků sociopatů a psychopatů je však často obtížná. Je to především proto, že nevěří, že je s nimi něco v nepořádku.

 • Psychoterapie

Psychoterapie je tradičně pro osoby označované profilem sociopata a psychopata náročná a nepříliš úspěšná, a to především proto, že si neuvědomují potřebu změnit své chování a postrádají další interpersonální dovednosti.

V některých případech může být terapie při změně určitého chování užitečná. Psychoterapie však může být přínosnější, pokud se s ní začne dříve, než osoba s psychopatickými sklony dosáhne dospělosti.

 • Léky

Neexistují žádné léky, které by přímo léčily příznaky sociopata nebo psychopata. Nicméně léky, které byly vyvinuty k léčbě jiných stavů, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a poruchy nálady, mohou někdy léčit příznaky sociopata nebo psychopata, které mohou tyto stavy doprovázet.

Sociopatii a psychopatii lze léčit pomocí:

 • Psychostimulanty

Tyto léky pomáhají léčit chování, jako je hyperaktivita a impulzivita, a bylo prokázáno, že snižují agresivitu u dětí a mladých dospělých, kteří mají ADHD. Příkladem jsou Concerta (methylfenidát) a Adderall (dextroamfetamin).

 • Antipsychotika

Léky – například Risperdal (risperidon) – se běžně používají k léčbě duševních onemocnění, jako je bipolární porucha a schizofrenie. Mohou také snižovat agresivní chování.

 • Stabilizátory nálady

Léky, které se běžně předepisují při bipolární poruše, mohou někdy snížit agresivitu a výbuchy u lidí s psychopatií. Mezi příklady patří Eskalith (lithium) a Depakote (divalproex).

Sociopat a psychopat: Jak probíhá diagnostika antisociální poruchy osobnosti?

Aby mohla být diagnostikována ASPD, musí být osobě alespoň 18 let a musí mít v anamnéze problémy s chováním a emocemi, které nesouvisejí s jiným onemocněním – například paranoidní schizofrenií nebo bipolární poruchou – nejméně od 15 let. Poté poskytovatelé zdravotní péče hledají důkazy alespoň tří z výše uvedených rysů, které jim pomohou stanovit diagnózu.

Lidé s profilem sociopata a psychopata se často neléčí sami, ale místo toho začnou soudem nařízenou léčbu až poté, co se dostanou do problémů se zákonem.

ASPD je jednou z nejobtížněji léčitelných poruch osobnosti. Neexistují žádné léky ani psychologické metody, které by prokazatelně léčily samotnou ASPD. Možnosti, jako je dlouhodobá terapie rozhovorem a léky, však mohou pomoci zaměřit se na určité příznaky (například náladu nebo agresivitu).

Stojí také za zmínku, že ačkoli se příznaky sociopata a psychopata mohou zdát extrémně náročné v pozdním dospívání a na počátku dospělosti, někdy se mohou kolem 40. roku věku zlepšit.

znaky-sociopata křičící muž s notebookem
Lidé s profilem sociopata a psychopata se často neléčí sami, ale místo toho začnou soudem nařízenou léčbu až poté, co se dostanou do problémů se zákonem.

Shrnutí sociopat vs psychopat

Často dochází k záměně pojmů „sociopat“ a „psychopat“. Ačkoli charakteristiky každého z nich jsou spojeny s oficiální diagnózou antisociální poruchy osobnosti, psychopatie a sociopatie mají poněkud odlišné rysy. Také historicky docházelo k záměně těchto dvou termínů a vnímání stavů, které představují.

Termín „sociopatie“ není klinickým termínem, ale často jej používají lidé v široké veřejnosti, zatímco „psychopatie“ je aspektem ASPD.

Tradičně byli lidé profilem sociopata považováni za zlostné a nepřátelské a psychopati za okouzlující, manipulativní osobnosti.

Mít vztah s osobou, kdo je sociopat nebo psychopat, u kterého je podezření na antisociální poruchu osobnosti, může být velmi náročné a může být i nebezpečné. Rozhovor s odborníkem na duševní zdraví může pomoci naučit se, jak nastavit hranice, a porozumět více stavu blízkého.

Mezi znaky, které může mít člověk s antisociální poruchou osobnosti, patří nutkavé lhaní, manipulace a nedostatek empatie.

Je celkem normální, že v životě člověk prochází těžkými obdobími, kdy se nálada, jednání a vztahy zdají být trochu mimo. Výslovné, opakující se vzorce bezohledného chování, lhaní, impulzivity, agrese a manipulace s ostatními však mohou potenciálně ukazovat na vážnější problém, jako je ASPD.

Je vhodné se obrátit na poskytovatele zdravotní péče, aby stanovil oficiální diagnózu – k dispozici je odborná podpora v oblasti duševního zdraví, aby se člověk mohl vyrovnat s jakýmkoli výsledkem.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang