Jaké jsou typy a druhy osobnosti?

typy-osobnosti

V nejzákladnějším slova smyslu je osobnost charakteristický vzorec myšlení, pocitů a chování, který činí člověka jedinečným. Předpokládá se, že osobnost vzniká uvnitř jedince a zůstává poměrně stálá po celý život. Jaké jsou typy a druhy osobnosti?

Příklady osobnosti může člověk najít v tom, jak popisuje vlastnosti jiných lidí. Například: „Je velkorysá, starostlivá a trochu perfekcionistka“ nebo „Jsou loajální a chrání své přátele“.

Co je osobnost?

Slovo „osobnost“ pochází z latinského slova persona, které odkazuje na divadelní masku, již nosí herci, aby buď předváděli různé role, nebo maskovali svou identitu.

Ačkoli existuje mnoho různých definic osobnosti, většina z nich se zaměřuje na vzorec chování a charakteristické rysy, které mohou pomoci předpovědět a vysvětlit chování člověka.

Vysvětlení osobnosti se může zaměřovat na různé vlivy, od genetických vlivů až po roli prostředí a zkušeností při utváření osobnosti jedince.

Co přesně tvoří osobnost? Důležitou roli hrají vlastnosti a vzorce myšlení a emocí, a tedy i tyto základní charakteristiky osobnosti:

 • Důslednost

V chování je obecně rozpoznatelný řád a pravidelnost. Lidé se v podstatě chovají v různých situacích stejně nebo podobně.

 • Psychologická i fyziologická

Druhy osobností jsou psychologický konstrukt, ale výzkumy naznačují, že je také ovlivněna biologickými procesy a potřebami.

 • Ovlivňuje chování a jednání

Typy osobnosti ovlivňuje nejen to, jak se člověk pohybuje a reaguje v prostředí, ale způsobuje také, že jedná určitým způsobem.

 • Má více projevů

Osobnost se projevuje nejen v chování. Projevuje se také v myšlenkách, pocitech, blízkých vztazích a dalších sociálních interakcích.

Jak se osobnost vyvíjí? Existuje řada teorií o osobnosti a mnoho z nich ovlivňují různé myšlenkové směry v psychologii. Některé teorie popisují, jak se osobnost projevuje, jiné se zaměřují spíše na to, jak se osobnost vyvíjí.

4-typy-osobnosti usměvavá žena
Existuje řada teorií o osobnosti a mnoho z nich ovlivňují různé myšlenkové směry v psychologii.

4 typy osobnosti

Typové teorie osobností naznačují, že existuje omezený počet typů osobnosti, které souvisejí s biologickými vlivy.

Podle jedné z teorií existují 4 typy osobnosti. Jsou to:

 • Typ A

Perfekcionista, netrpělivý, soutěživý, posedlý prací, orientovaný na úspěch, agresivní, vystresovaný.

 • Typ B

Málo stresovaný, vyrovnaný, flexibilní, kreativní, přizpůsobivý změnám, trpělivý, se sklonem k prokrastinaci.

 • Typ C

Vysoce svědomitý, perfekcionista, snaží se odhalit emoce (pozitivní i negativní).

 • Typ D

Ustaraný, smutný, podrážděný, pesimistický, negativní samomluva, vyhýbání se společenským situacím, nedostatek sebedůvěry, strach z odmítnutí, působí sklesle, beznadějně.

Teorie typů osobnosti podle Myers-Briggs

Existují i další populární teorie typů osobnosti, například Myers-Briggsova teorie. Myers-Briggsův indikátor osobnostních typů určuje osobnost na základě toho, kde se kdo nachází na čtyřech kontinuích: introverzeextraverze, cítěníintuice, myšlenícítění a posuzovánívnímání.

Níže jsou popsány 4 typy osobnosti na základě Myers-Briggsovy teorie.

 • Introvert, vnímání, myšlení a posuzování

Lidé s tímto osobnostním typem jsou logičtí a organizovaní. Mají také tendenci být soudní.

 • Introvertní, intuitivní, cítící a vnímající

Bývají idealisté a citliví na své pocity.

 • Extrovertní, cítící, myslící a posuzující

Bývají asertivní a dbají na dodržování pravidel.

 • Extrovertní, intuitivní, cítící a posuzující

Jsou známí jako „dárci“, protože jsou vřelí a loajální. Mohou být také přehnaně ochranitelští.

Druhy osobností podle rysů

Teorie rysů mají tendenci nahlížet na druhy osobností jako na výsledek vnitřních charakteristik, které mají genetický základ a zahrnují:

 • Příjemné

Záleží mu na druhých, cítí empatii, rád pomáhá druhým.

 • Svědomitost

Vysoká úroveň přemýšlivosti, dobrá kontrola impulzů, chování zaměřené na cíl.

 • Ochota vyhovět

Přizpůsobivý, pasivní a konformní

 • Extraverze

Vzrušivost, společenskost, upovídanost, asertivita a vysoká míra emoční expresivity.

 • Introverze

Tichost a rezervovanost.

 • Neuroticismus

Prožívá stres a dramatické změny nálad, cítí úzkost, dělá si starosti kvůli různým věcem, snadno se rozruší, po stresových událostech se těžko vzpamatovává.

 • Otevřenost

Velmi kreativní, otevřený zkoušení nových věcí, zaměřuje se na řešení nových výzev.

druhy-osobnosti žena s brýlemi
Teorie rysů mají tendenci nahlížet na druhy osobností jako na výsledek vnitřních charakteristik, které mají genetický základ.

Druhy osobnosti podle psychodynamické teorie

Psychodynamické teorie osobnosti jsou silně ovlivněny dílem Sigmunda Freuda a zdůrazňují vliv nevědomé mysli na osobnost. Mezi psychodynamické teorie patří teorie psychosexuálních stadií Sigmunda Freuda a stadií psychosociálního vývoje Erika Eriksona.

Behaviorální teorie jako určení druhu osobnosti

Behaviorální teorie předpokládají, že osobnost je výsledkem interakce mezi jedincem a prostředím. Teoretici studují pozorovatelné a měřitelné chování a často ignorují roli vnitřních myšlenek a pocitů. Mezi behaviorální teoretiky patří B. F. Skinner a John B. Watson.

Humanisté

Humanistické teorie zdůrazňují význam svobodné vůle a individuálních zkušeností pro rozvoj osobnosti. Mezi humanistické teoretiky patří Carl Rogers a Abraham Maslow.

Vliv typu osobnosti

Výzkum typu osobností může přinést fascinující poznatky o tom, jak se osobnost vyvíjí a mění v průběhu života. Tento výzkum může mít také důležité praktické využití v reálném světě.

Lidé mohou například využít hodnocení osobnosti (nazývané také osobnostní test nebo osobnostní kvíz), aby se dozvěděli více o sobě a svých jedinečných silných a slabých stránkách a preferencích. Některá hodnocení mohou zjišťovat, jak se lidé řadí ke konkrétním rysům, například zda mají vysokou extroverzi, svědomitost nebo otevřenost.

Jiná hodnocení mohou měřit, jak se konkrétní aspekty osobnosti mění v průběhu času. Některá hodnocení poskytují lidem přehled o tom, jak jejich osobnost ovlivňuje mnoho oblastí jejich života, včetně kariéry, vztahů, osobního růstu a dalších.

Porozumění osobnostnímu typu může pomoci určit, jaká kariéra člověka může bavit, jak dobře by se mohl uplatnit v určitých pracovních rolích nebo jak účinná by pro něj mohla být určitá forma psychoterapie.

Typ osobnosti může mít také vliv na zdraví, včetně toho, jak často člověk navštěvuje lékaře a jak se vyrovnává se stresem. Vědci zjistili, že určité osobnostní charakteristiky mohou souviset s nemocemi a zdravotním chováním.

Jak může typ osobnosti ovlivnit fyzické a duševní zdraví? Poruchy osobnosti

Zatímco osobnost určuje, co si člověk myslí a jak se chová, poruchy osobnosti se vyznačují myšlenkami a chováním, které jsou rušivé a obtěžující v každodenním životě. Někdo s poruchou osobnosti může mít problém rozpoznat svůj stav, protože jeho příznaky jsou zakořeněny v jeho osobnosti.

Mezi poruchy osobnosti patří paranoidní porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, antisociální porucha osobnosti (například ten, kdo je psychopat), hraniční porucha osobnosti a narcistická porucha osobnosti.

I když se příznaky poruch osobnosti liší v závislosti na stavu, mezi běžné příznaky patří:

 • agresivní chování
 • bludné myšlení
 • nedůvěra k ostatním
 • ploché emoce (žádný rozsah emocí)
 • nedostatek zájmu o vztahy
 • porušování hranic druhých
 • někteří lidé s hraniční poruchou osobnosti mají také sebevražedné myšlenky nebo chování

Pokud člověk má sebevražedné myšlenky, musí kontaktovat záchrannou službu na čísle 112 nebo 155. Člověk může zavolat linku důvěry 222 580 697.

Pokud se člověk obává, že prvky osobnosti přispívají ke stresu, úzkosti, zmatenosti nebo depresi, je důležité promluvit si s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví. Mohou pomoci pochopit všechny základní stavy, kterými může člověk trpět.

Žít s poruchou osobnosti je často náročné, ale existují možnosti léčby, jako je terapie a léky, které mohou pomoci.

Závěrečné slovo o typu osobnosti

Porozumění psychologii osobnosti je mnohem víc než jen akademické cvičení. Výsledky výzkumu typu osobnosti mohou mít důležité využití mimo jiné ve světě medicíny, zdravotnictví, obchodu, ekonomiky a technologií. Díky lepšímu pochopení fungování osobnosti může člověk hledat nové způsoby, jak zlepšit osobní i veřejné zdraví.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang