Ultrazvuk v těhotenství

Ultrazvuk je základní vyšetřovací metodou nejen v těhotenství. Je běžnou součástí pravidelných těhotenských prohlídek ženy. Díky dnešní moderní době lze plod sledovat ultrazvukem, což je obrovská výhoda. Ultrazvuk mnohé prozradí. Díky němu doktor zjistí, jak se plod vyvíjí.

Ultrazvuk je běžným a cenným nástrojem v porodnictví, který se používá ke sledování průběhu těhotenství a k posouzení zdravotního stavu a vývoje plodu. Zde je výčet ultrazvuků prováděných během těhotenství:

 • Potvrzení těhotenství
 • Ultrazvuk (screening) v prvním trimestru – používá se k potvrzení těhotenství, odhadu termínu porodu a ke kontrole, zda se nejedná o vícerčata.
 • Ultrazvukové vyšetření ve druhém trimestru – podrobné anatomické vyšetření k posouzení vývoje plodu a odhalení abnormalit.
 • Ultrazvukové vyšetření ve třetím trimestru – může být proveden, pokud existují obavy ohledně růstu plodu, hladiny plodové vody nebo jiných problémů.
 • Cervikometrie

Ačkoli je ultrazvuk cenným nástrojem, měl by být používán uvážlivě a je třeba se vyvarovat zbytečného ozáření. Těhotné ženy by se měly poradit se svými poskytovateli zdravotní péče, kteří jim poskytnou individuální rady a pokyny týkající se ultrazvukového vyšetření během těhotenství.

Ultrazvuk – důležitý nástroj

Ultrazvuk je považován za bezpečný nástroj, pokud je používán vyškolenými odborníky. Na rozdíl od rentgenového záření využívá ultrazvuk zvukové vlny a nezahrnuje ionizující záření.

Diagnostický ultrazvuk se používá se k řešení konkrétních problémů. Screeningový ultrazvuk je rutinní vyšetření k posouzení celkového zdravotního stavu plodu.

Přestože ultrazvuk poskytuje cenné informace, nemusí odhalit všechny abnormality. Kvalita ultrazvuku závisí na dovednostech operatéra.

Ultrazvuk umožňuje rodičům vidět vyvíjející se plod a sblížit se s ním. Mnoho rodičů využívá ultrazvuk k určení pohlaví dítěte.

Výsledky obvykle interpretují radiologové nebo porodníci. Pokud jsou zjištěny abnormality, může být nabídnuto poradenství, aby se prodiskutovaly možné důsledky a možnosti.

Druhy ultrazvuku

Ultrazvuk je periodická změna tlaku v prostředí s frekvencí vyšší než horní hranice lidského sluchu, tedy vyšší než 20 kHz.

Druhy:

 • Dopplerovský ultrazvuk: Monitorování krevního průtoku – měří průtok krve pupečníkem, dělohou a srdcem plodu.
 • 3D (trojrozměrný) ultrazvuk: Poskytuje trojrozměrný obraz plodu.
 • 4D (čtyřdimenzionální) ultrazvuk: Přidává prvek pohybu a umožňuje vizualizaci v reálném čase.

S vyšší frekvencí vln se zvyšuje rozlišení, avšak stoupá také absorpce (snižuje se hloubka zobrazení).

Potvrzení těhotenství

Díky ultrazvuku se žena okamžitě dozví fakt, jestli čeká jedno, nebo dvě miminka. Toto vyšetření se provádí obvykle v sedmém týdnu těhotenství a lékař zjišťuje uložení embrya v děloze. Dále kontroluje jeho životaschopnost sledováním srdeční aktivity a stáří. Při tomto vyšetření se také vyloučí nebo diagnostikuje mimoděložní těhotenství.

Potvrzení těhotenství ultrazvukem se obvykle provádí pomocí procedury známé jako transvaginální ultrazvuk nebo transabdominální ultrazvuk, v závislosti na gestačním stáří těhotenství.

V počátcích těhotenství se provádí vnitřní ultrazvukové vyšetření (transvaginální), kdy se zavádí ultrazvuková sonda do pochvy. Ultrazvuk se provádí ihned, pokud žena zjistí, že je těhotná a její ošetřující lékař chce těhotenství potvrdit.

 • Transvaginální ultrazvuk:
  • Tento typ ultrazvuku se často používá v raných fázích těhotenství, obvykle během prvních 6-8 týdnů.
  • Do pochvy se zavede malý snímač ve tvaru hůlky. To umožňuje bližší a jasnější pohled na pánevní orgány a vyvíjející se gestační váček.
  • Při transvaginálním ultrazvukovém vyšetření hledá gynekolog přítomnost gestačního váčku, který je první viditelnou známkou těhotenství. V závislosti na gestačním stáří může být také schopen zjistit srdeční tep plodu.
 • Transabdominální ultrazvuk:
  • Tento typ ultrazvuku se častěji používá s postupujícím těhotenstvím, obvykle po prvním trimestru.
  • Na břicho se nanese gel a po kůži se pohybuje ruční snímač. Ten přenáší zvukové vlny přes břicho a vytváří obraz pánevních orgánů.
  • V pozdějších stadiích může transabdominální ultrazvuk potvrdit přítomnost plodu, odhadnout gestační stáří a poskytnout informace o placentě a plodové vodě. Mohou být také viditelné pohyby plodu.

První známkou těhotenství viditelnou na ultrazvuku je často gestační váček, struktura naplněná tekutinou, která obklopuje vyvíjející se embryo. S postupujícím těhotenstvím se přítomnost srdečního tepu plodu stává klíčovým ukazatelem životaschopného těhotenství.

Datování těhotenství

Při časných ultrazvukových vyšetřeních se měří délka embrya od korunky (horní části hlavy) po zadeček (spodní část), aby se odhadlo gestační stáří. Ultrazvuk je obecně přesný pro potvrzení těhotenství a odhad gestačního stáří.

V některých případech nemusí být gestační váček nebo srdeční tep plodu jasně viditelný, pokud je těhotenství příliš časné. V takových situacích může být doporučeno kontrolní ultrazvukové vyšetření.

I když je ultrazvuk cenným nástrojem pro potvrzení těhotenství, mohou být v kombinaci s ním použity i další metody, například krevní testy měřící hladinu lidského choriového gonadotropinu (hCG), které poskytnou komplexní obraz o těhotenství.

Screening v prvním trimestru

Screening v prvním trimestru těhotenství se zaměřuje na posouzení rizika výskytu genetických abnormalit a chromozomálních vad u plodu. Tato screeningová testování jsou dobrovolná a umožňují budoucím rodičům informace o zdraví jejich nenarozeného dítěte.

Screeningové vyšetření se provádí ve stáří plodu 11 týdnů + 3 dny (11 + 3 dny) až 13 týdnů + 6 dní (13 + 6 dní). Lékař nyní poměrně přesně zjistí, v jakém týdnu těhotenství se žena nachází. Vypočítá termín jejího porodu.

Při tomto ultrazvuku lékař hodnotí a měří množství volné tekutiny v záhlaví plodu. V případě výrazně zvýšené hodnoty volné tekutiny je vyšší riziko postižení dítěte genetickým syndromem. Nejčastěji se hovoří o Downově syndromu.

Existuje však i riziko potratu nebo nitroděložního odumření. Je nutno pomýšlet na vrozenou vývojovou vadu srdce a další. Při tomto ultrazvuku lékař také sleduje vývoj jednotlivých orgánů a růst končetin plodu.

Screeningové testy v prvním trimestru:

 1. Ultrazvukové vyšetření:
  • Nuchální translucence: Měření tloušťky tekutiny pod kůží na zadní straně krku plodu. Zvýšená tloušťka může být spojena s genetickými abnormalitami, zejména Downovým syndromem.
  • Ultrazvukový screening: Měření délky kostí v horní části paže (měření femuru) a další parametry, které mohou poskytnout další informace o vývoji plodu.
 2. Biochemické testy:
  • Krevní testy: Měření hladiny některých látek, jako je PAPP-A (placentární protein spojený s těhotenstvím) a beta-HCG (humánní choriongonadotropin), které mohou poskytnout informace o riziku genetických poruch.
 3. Kombinovaný screening:
  • Kombinace ultrazvuku a biochemických testů pro získání celkovějšího obrazu o riziku genetických abnormalit.

Preferován by měl být kombinovaný prvotrimestrální screening, který se skládá z ultrazvukového a biochemického vyšetření krve. Zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ultrazvuk ve druhém trimestru

Další ultrazvukové vyšetření se provádí v 20.–22. týdnu těhotenství, kdy se kromě vývoje plodu kontroluje také množství plodové vody. V tomto stadium vývoje plodu lékař poměrně snadno kontroluje, jak se vyvíjí mozek, obličej, srdce, plíce, orgány dutiny břišní a končetiny a páteř. Pomocí ultrazvuku může nyní vyloučit některé strukturální vývojové vady plodu.

Dle naměřených hodnot průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška plodu a délky stehenní kosti, zadaných do počítačového programu, lze též vypočítat odhadovanou hmotnost plodu (s možnou odchylkou 10–15 %). Tak lze kontrolovat normální růst plodu („biometrie“).

Při této kontrole se již žena může dozvědět pohlaví svého miminka. Bezpečně se pak pohlaví zjistí na speciálních, moderních 3D, nebo 4D ultrazvukových přístrojích.

Pokud má žena tu možnost, měla by si nechat tento druh ultrazvuku udělat a sledovat, jak její miminko v bříšku vypadá a co dělá. Může si nechat natočit video, které jí potom kromě fotek bude památkou. Z těchto typů ultrazvuku je již znatelné, komu bude miminko podobné.

Ve 20. týdnu těhotenství se pak provádí na specializovaných pracovištích genetický ultrazvuk. Pomocí tohoto vyšetření se odhalí vývojové vady plodu, které se nepodařilo odhalit předchozími typy vyšetření. Zejména se jedná o postižení srdce, mozku, končetin nebo třeba vylučovací soustavy.

Ultrazvuk ve třetím trimestru

Poslední ultrazvuk, který ženu v těhotenství čeká je ve 30.–32. týdnu těhotenství. Opět se sleduje vývoj plodu. Na ultrazvuku lékař zjistí, jak je plod otočen, kolik má žena plodové vody, kontroluje uložení a stav placenty a hodnocení průtoků krve pupečníkem. Z každého ultrazvuku si pak domů může žena odnést fotografii svého miminka.

Růst plodu se stejně jako při vyšetření mezi 20.–22. týdnem těhotenství zjišťuje dle hodnot průměru hlavičky, obvodu hlavičky, obvodu bříška, délky stehenní kosti. Hodnota odporu krve v pupečníkových cévách dává informace o funkci placenty.

Ultrazvukové vyšetření v tomto období je přínosné nejen pro rizikové těhotenství, tj. těhotenství doprovázené vysokým krevním tlakem, diabetem, růstovou zaostalostí plodu aj. Samozřejmě se i zde pátrá po možných vrozených vývojových vadách plodu, ačkoliv podmínky pro detailní zobrazení jednotlivých částí plodu jsou horší než ve 20. – 22. týdnu těhotenství.

Užitečným nástrojem v těhotenství může být i těhotenská kalkulačka.

Cervikometrie

Jedná se o vyšetření stavu děložního hrdla. Na děložním hrdle se sleduje jeho délka a stav vnitřní branky. Toto vyšetření pomáhá detekovat pacientky s hrozícím předčasným porodem. Vyšetření se provádí vaginální ultrazvukovou sondou při prázdném močovém měchýři.

Postup cervikometrie zahrnuje ultrazvukové měření délky děložního čípku. Normálně je děložní čípek uzavřený a dlouhý, což je přirozený stav během těhotenství. Nicméně, pokud se čípek začne zkracovat nebo otevírat před termínem, může to být indikátor možného předčasného porodu.

Lékaři mohou tyto informace použít k rozhodnutí o dalších opatřeních nebo intervencích, které by mohly pomoci minimalizovat riziko komplikací spojených s předčasným porodem.

Cervikometrie není prováděna u všech těhotných žen, avšak může být doporučena ženám s určitými faktory rizika, jako jsou předchozí předčasné porody nebo jiné komplikace těhotenství.

Je důležité diskutovat o všech aspektech těhotenství, včetně možných testů a vyšetření, s odborníkem na porodnictví a gynekologii, aby bylo možné zvolit nejvhodnější postup pro každou konkrétní situaci.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang