Vzory ke stažení zdarma – životopis, výpověď dohodou a další

Jak má vypadat strukturovaný životopis? Jaké náležitosti by měla mít výpověď dohodou, plná moc nebo kupní smlouva? Článek přináší užitečné vzory ke stažení a základní informace o různých typech dokumentů a smluv.

Vzory smluv ke stažení šetří čas a zaručují, že v příslušném dokumentu nechybí nic podstatného. Vzor životopisu, výpovědi dohodou, plné moci či například kupní smlouvy si lze jednoduše stáhnout a přepsat dle vlastních potřeb.

Vzory smluv ke stažení

Článek přináší následující vzory smluv ke stažení:

 • vzor životopisu ke stažení
 • vzor výpovědi dohodou ke stažení
 • vzor výkazu práce ke stažení
 • vzor výpovědi povinného ručení ke stažení
 • vzor smlouvy o dílo ke stažení
 • vzor plné moci ke stažení
 • vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení
 • vzor směnky ke stažení
 • vzor kupní smlouvy ke stažení

Všechny vzory smluv ke stažení jsou k dispozici zdarma a ve formátu DOCX.

Zde je článek, který obsahuje i vzor dodacího listu.

Životopis – vzor ke stažení

Správně sepsaný životopis je nedílnou součástí cesty k vysněnému zaměstnání. Na základě životopisu se personalisté rozhodují, zda dotyčného vůbec pozvou na osobní pracovní pohovor, proto se jeho psaní vyplatí věnovat dostatek času. V CV lze snadno zformulovat nasbírané zkušenosti a připravit se pozvolna na otázky při pohovoru.

Existují dva typy životopisu – klasický a strukturovaný. Klasický životopis bývá vyžadován spíše výjimečně, častěji se dnes užívá životopis strukturovaný.

Charakteristické pro klasický životopis je, že se píše v celých větách. Uvedené informace musí být relevantní pro pozici, na kterou se člověk hlásí. Samozřejmostí je vyvarovat se pravopisných a gramatických chyb.

Strukturovaný životopis se na rozdíl od životopisu klasického píše v bodech. Měl by být jasný, věcný a stručný. Vzor životopisu ke stažení je k dispozici níže. Jedná se o základní strukturovaný životopis, který obsahuje pouze ty nejdůležitější informace.

Délka strukturovaného životopisu by neměla přesáhnout dvě strany A4. Životopis má být zároveň přehledný, stylisticky formální, čistý a elegantní.

Vizuální stránku životopisu je však nutno přizpůsobit pozici, na kterou se uchazeč hlásí. Například zájemce o kreativní zaměstnání svou kreativitu může projevit již při psaní životopisu.

Atraktivní a správně sepsaný životopis je nezbytnou součástí cesty k vysněnému zaměstnání.

Výše uvedený vzor životopisu ke stažení zdarma je jednoduchý, přehledný a uvádí jen ty nejdůležitější informace.

Dále je dobré vědět, že dovednosti do životopisu by měly být relevantní pro pozici, o kterou má uchazeč zájem.

Výpověď dohodou – vzor ke stažení

Výpověď dohodou neboli dohoda o rozvázání pracovního poměru je jedním ze způsobů, jak ukončit pracovní poměr. Označení „výpověď dohodou“ není zcela přesné – k ukončení pracovního poměru dochází buď jednostranně (výpověď), nebo na základě oboustranné shody (dohoda o rozvázání pracovního poměru).

V případě dohody musí s ukončením pracovního poměru souhlasit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. K výpovědi dochází z iniciativy jedné ze zmíněných stran. Níže je k dispozici vzor výpovědi dohodou ke stažení zdarma.

Vzor výpovědi dohodou ke stažení obsahuje: osobní údaje zaměstnance, osobní údaje zaměstnavatele, datum uzavření pracovního poměru, počet vyhotovení a kdo je obdržel, místo a datum + podpis zaměstnavatele, místo a datum + podpis zaměstnance.

Výpověď z pracovního poměru dohodou může a nemusí obsahovat důvod ukončení pracovního poměru. Zároveň může zahrnovat také informaci o způsobu čerpání nevyužité dovolené. Při výpovědi dohodou se musí postupovat opatrně, protože by pak člověk mohl mít nižší podporu v nezaměstnanosti.

Výkaz práce – vzor ke stažení

Výkaz práce slouží k evidenci pracovní docházky. Ta uvádí, které dny byl zaměstnanec na pracovišti, kdy měl dovolenou, kdy byl u lékaře, kdy má nárok na příplatky, jako například za přesčas, nebo za příplatek za noční směnu apod. Evidenci pracovní docházky usnadní vzor výkazu práce.

Pracovní docházka není na rozdíl od pracovní doby definována zákonem. Od roku 2012 mají zaměstnavatelé povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnanců v pracovním poměru i mimo něj, to se týká např. brigádníků na DPČ nebo DPP.

Pro evidenci pracovní doby je možné využít vzor výkazu práce, který je ke stažení níže. Jedná se o šablonu týdenního výkazu pro zaznamenávání počtu odpracovaných hodin (včetně přesčasů).

Pro evidenci pracovní docházky lze kromě výše uvedených vzorů využít například také webové aplikace, z nichž některé jsou k vyzkoušení zcela zdarma.

Výpověď povinného ručení – vzor ke stažení

Existuje několik možností, jak vypovědět smlouvu o povinném ručení. Platí, že nejjednodušší je výpověď pojistné smlouvy na konci pojistného období. Ukončení povinného ručení usnadní vzor výpovědi pojistné smlouvy.

Vypovědět smlouvu o povinném ručení je možné:

 • v případě změny výše pojistného
 • do dvou měsíců od uzavření smlouvy
 • z důvodu změny vlastníka vozidla
 • v případě vyřazení vozidla z evidence
 • do tří měsíců od oznámení pojistné události

Jedním ze způsobů ukončení povinného ručení je výpověď dohodou. Vzor výpovědi povinného ručení dohodou je ke stažení níže.

Ať už je důvod ukončení povinného ručení jakýkoliv, je vždy nutné pamatovat na lhůtu pro doručení výpovědi na adresu pojišťovny.

Smlouva o dílo – vzor ke stažení

Smlouva o dílo se podobá klasické kupní smlouvě (vzor kupní smlouvy ke stažení je k dispozici níže v tomto článku), nicméně využívá se tehdy, když dochází k výrobě, opravě či údržbě určité věci na zakázku. S vytvořením smlouvy o dílo pomůže vzor smlouvy o dílo ke stažení, který je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

Smlouva musí obsahovat identifikační údaje objednavatele i zhotovitele, popis díla, cenu, číslo účtu zhotovitele + u jaké banky je účet veden, termín zhotovení díla, termín předání díla a termín zaplacení díla.

Dále může obsahovat například místo plnění, sankční ujednání apod. Vzor smlouvy o dílo si lze stáhnout níže.

Jak již bylo zmíněno, smlouva o dílo se v praxi mnohdy zaměňuje s kupní smlouvou. Charakteristikou smlouvy o dílo je, že její plnění spočívá ve vykonání nějaké činnosti (zhotovení věci, oprava věci apod.).

Plná moc – vzor ke stažení

Pokud se člověk nemůže zúčastnit určitého úředního aktu, může k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu. Plná moc představuje jednostranné potvrzení, že mezi dvěma stranami bylo ujednáno smluvní zastoupení.

Osoba, jež na základě plné moci zastupuje někoho jiného, se označuje jako „zmocněnec“, a ten, který má být zastupován, jako „zmocnitel“. Vzor plné moci ke stažení je k dispozici níže.

V plné moci je nutné stanovit rozsah, v němž je zmocněnec oprávněn jednat ve jménu zmocnitele. V případě tzv. generální plné moci může zmocněnec jednat za zmocnitele ve všech věcech.

Plná moc k přepisu vozidla – vzor ke stažení

Přepis vozidla dnes představuje poměrně jednoduchý a rychlý proces. Provádí se na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Vše spočívá ve vyplnění přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel.

Na základě plné moci může přepis vozidla vyřídit pouze jedna osoba.
Na základě plné moci může přepis vozidla vyřídit pouze jedna osoba.

Za nepříjemnost lze považovat skutečnost, že při tomto úkonu musí být na úřadě přítomen jak prodávající, tak kupující. Často každý z nich pochází z jiného města a domluvit se na termínu, který by vyhovoval oběma, může být problematické.

Takovou situaci lze naštěstí poměrně snadno vyřešit pomocí plné moci k přepisu vozidla. Ta může být udělena prodávajícímu, kupujícímu i třetí osobě.

Vždy je však nutné pamatovat na to, že k přepisu vozidla musí dojít do 10 dní od podpisu kupní smlouvy na auto. Není-li tato lhůta dodržena, hrozí bývalému majiteli pokuta až 50 tisíc korun.

Plná moc k přepisu vozidla musí obsahovat identifikační údaje zmocnitele a zmocněnce a základní údaje o vozidle. Vzor plné moci k přepisu vozidla je možné stáhnout níže.

Vedle plné moci je na úřadě nutné předložit také vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel, podepsanou kupní smlouvu, velký a malý technický průkaz, platný protokol o evidenční kontrole a doklad o sjednaném povinném ručení (ideálně již na nového majitele).

Směnka – vzor ke stažení

Pro půjčku na směnku jsou charakteristické vysoké úroky. Pro osoby ve finanční nouzi je někdy jedinou možností, jak si půjčit peníze, zejména pokud jde o osoby již zadlužené. Může rovněž představovat jednu z forem půjčky pro nezaměstnané.

Půjčka na směnku je nevýhodná a hlavně nelegální. Poskytují ji lichváři, kteří často vyžadují ručení nemovitostí. Podívat se, jak směnka vypadá, je možné po stažení vzoru směnky.

V každém případě se vyplatí využít jiných možností, než je právě půjčka na směnku. Existují například rychlé půjčky, SMS půjčky nebo půjčky zdarma od ověřených nebankovních společností, které jdou držiteli licence ČNB pro poskytování úvěrů.

Kupní smlouva – vzor ke stažení

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouvou, na jejímž základě dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím a kupujícím. Předmětem kupní smlouvy může být jak věc movitá, tak věc nemovitá. Zároveň může být uzavřena mezi podnikateli, mezi spotřebiteli nebo mezi spotřebitelem a podnikatelem.

Vzor kupní smlouvy ke stažení je k dispozici například na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Vzor z webu mvcr.cz si lze rovněž stáhnout níže.

Povinná forma smlouvy je zákonem stanovena pouze pro případ prodeje nemovitosti. Náležitostí každé kupní smlouvy musí být projev vůle prodávajícího něco prodat a rovněž projev vůle kupujícího příslušnou věc koupit.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang