Dodací list – online vzor

Není nutné, aby každý věděl, co je to dodací list, protože se týká především fyzických osob nebo podniků, které se zabývají přepravou a příjmem zboží. Mezi ty, kteří by měli o dodacích listech vědět zejména, však patří dodavatelé nebo výrobci, dopravci, prodejní a nákupní týmy, vedoucí skladů a další.

I když není nezbytné, aby každý znal dodací listy, pochopení jejich účelu a použití může být přínosné pro ty, kteří se zabývají řízením dodavatelského řetězce, sledováním zásob nebo dohledem nad logistickými procesy.

Co je tedy dodací list a jak se liší od faktury? Kde najít vzor online dodacího listu ke stažení? Používá se dodací list i v jiných zemích a jak se řekne dodací list anglicky?


Shrnutí obsahu článku ve 3 bodech:

1. Co je to dodací list a k čemu slouží:

 • Dodací list je dokument, který doprovází zásilku zboží a obsahuje informace o dodávaných položkách (množství, popis, stav).
 • Slouží jako doklad o dodání a pomáhá zajistit, aby příjemce obdržel správné položky a množství.
 • Často se používá pro účely účetnictví a evidence a může být podepsán příjemcem jako potvrzení o převzetí.

2. Rozdíl mezi dodacím listem a fakturou:

 • Faktura je doklad o dlužné částce a platebních podmínkách.
 • Dodací list se zaměřuje na seznam dodávaných položek a jejich množství.
 • Hlavní rozdíl spočívá v účelu: faktura slouží k žádosti o platbu, dodací list k potvrzení dodání.

3. Další informace o dodacích listech:

 • Online vzory dodacích listů ke stažení (word, excel).
 • Dodací list v Excelu umožňuje efektivní evidenci a sledování dodávek.
 • Dodací listy se používají v mnoha zemích, ale požadavky na dokumentaci se mohou lišit.
 • Anglický název: delivery note, confirmation of delivery, packing list.

Co je dodací list?

Dodací list je dokument, který se obvykle zasílá spolu se zásilkou zboží a který obsahuje podrobnosti o dodávaných položkách. Obsahuje informace, jako je množství, popis a stav dodávaných výrobků. Dodací list slouží jako doklad o dodání a pomáhá zajistit, aby příjemce obdržel správné položky a množství.

Často se používá pro účely účetnictví a evidence a může být podepsán příjemcem jako potvrzení o převzetí.

Co obsahuje dodací list – vzor

Dodací list, známý také jako potvrzení o dodání nebo balicí list, je dokument, který se obvykle přikládá k zásilce zboží a který obsahuje podrobnosti o obsahu zásilky. Přesný formát dodacího listu se může lišit v závislosti na konkrétních požadavcích společnosti a odvětví, běžně se však uvádějí následující informace:

 1. Informace o společnosti: Název, adresa a kontaktní údaje společnosti, která zboží odesílá, a údaje o zákazníkovi (jméno, adresa a kontaktní údaje), kterému je dodávka určena.
 2. Datum dodání: Datum, kdy se dodávka uskuteční.
 3. Číslo dodacího listu: Jedinečné identifikační číslo dodacího listu, které usnadňuje jeho sledování a identifikaci.
 4. Popis zboží: Seznam dodávaného zboží, včetně jeho jedinečných kódů výrobků, množství a popisu. Může také obsahovat podrobnosti, jako je hmotnost, rozměry nebo jakékoli zvláštní pokyny pro manipulaci.
 5. Informace o balení: Podrobnosti o typu použitého obalu, jako jsou krabice, bedny nebo palety, spolu s počtem dodávaných balení.
 6. Dodací podmínky: Jakékoli specifické podmínky související s dodávkou, jako jsou pokyny pro dodání, zvláštní požadavky nebo konkrétní dodací lhůty.
 7. Ověření množství: Sloupce nebo oddíly pro potvrzení množství obdržených položek příjemcem podpisem nebo zaškrtnutím u každé položky.
 8. Další poznámky: Volitelně zde může být místo pro další poznámky nebo komentáře, které odesílateli nebo příjemci umožní uvést potřebné informace nebo připomínky.
 9. Podpis oprávněné osoby: Prostor pro podpis příjemce a potvrzení přijetí položek.

Kromě toho je mnoho dodacích listů navrženo tak, aby byly samopropisovací nebo měly dvojí kopie – kopii pro odesílatele a jednu pro příjemce – což zajišťuje, že obě strany mají záznam o doručení.

Online dodací list ke stažení

Dodací list si může každý sepsat sám, důležité je jen dbát na to, aby v něm byly všechny důležité náležitosti. Pokud se na to člověk necítí, může se stáhnout dodací list online. Vzory dodacího listu ke stažení jsou volně dostupné na internetu zdarma spolu s ostatními vzory ke stažení.

Online dodací listy ke stažení se na internetu nachází ve mnoha formách. Stáhnout lze word vzory dodacího listu nebo také excel dodací list a vzory v jiných formátech.

Dodací list – vzor word

hlavička společnosti

Dodací list

Datum dodání: [datum]
Číslo dodacího listu: [číslo listu]
Číslo prodejní objednávky: [číslo objednávky]
Jméno zákazníka: [Název zákazníka]
Adresa zákazníka: [Adresa zákazníka]
Kontaktní osoba: [Kontaktní osoba]
Kontaktní číslo: [kontaktní číslo]


S. Č.PopisMnožstvíPoznámky
1.Výrobek 1MnožstvíPoznámky
2.Výrobek 2MnožstvíPoznámky
3.robek 3MnožstvíPoznámky

[Další poznámky/komentáře]


Přijato: ………………….: [jméno/podpis]
Datum: [Datum]


Důležité je, že se jedná o obecný word vzor dodacího listu online. Lze ho upravit podle svých konkrétních požadavků, včetně přidání nebo odebrání polí či sekcí na základě svých obchodních potřeb. Pro lepší úpravy lze stáhnout online excel dodací list.

Faktura vs. dodací list – jaký je rozdíl?

Faktura je doklad vystavený prodávajícím kupujícímu, který obsahuje údaje o dodaném zboží nebo poskytnutých službách, dlužnou částku a platební podmínky. Je to v podstatě žádost o platbu.

Naproti tomu dodací list je doklad, který doprovází zboží dodávané prodávajícím kupujícímu. Je v něm uveden seznam dodávaných položek, jejich množství a někdy obsahuje i další informace, jako je stav zboží nebo zvláštní pokyny.

Hlavní rozdíl mezi fakturou a dodacím listem spočívá v jejich účelu. Faktura je především finanční dokument, který slouží k žádosti o platbu, zatímco dodací list je logistický dokument, který zajišťuje dodání správných položek a množství.

Dodací list anglicky – používá se v zahraničí?

Dodací listy, anglicky delivery note, známé také jako potvrzení o dodání nebo potvrzení o převzetí zboží, se běžně používají v obchodních transakcích k potvrzení dodání zboží nebo služeb. Ačkoli jsou široce používány v mnoha zemích po celém světě, je obtížné zjistit, zda se používají univerzálně ve všech zemích.

Různé země mohou mít různé požadavky na dokumentaci a postupy pro potvrzování dodávek. Obecně však dodací listy slouží jako užitečné doklady k zaznamenání převzetí zboží nebo služeb a k zajištění transparentních a odpovědných transakcí.

Dodací list excel

Dodací list v Excelu představuje klíčový nástroj pro evidenci a sledování dodávek zboží či služeb. Jeho vytvoření umožňuje efektivní organizaci informací o dodávkách, obsahující údaje o produktech, množství, cenách a termínech dodání. Zaznamenávání těchto detailů nejen pomáhá udržovat přehled o pohybu zásob, ale také usnadňuje sledování transakcí s dodavateli.

Flexibilita dodacího listu v Excelu spočívá v možnosti jeho přizpůsobení podle potřeb konkrétní společnosti. Tato variabilita umožňuje snadné přizpůsobení dokumentu podnikatelským procesům a specifickým požadavkům firmy. Používání Excelu v tomto kontextu tak umožňuje firmám snadno aktualizovat a sdílet informace mezi různými odděleními, což v konečném důsledku podporuje efektivní komunikaci a optimalizuje správu dodávek.

Je vhodné uschovávat dodací list

Dodací list je dokument, který doprovází zásilku zboží a obsahuje informace o dodaných položkách (množství, popis, stav). Mnoho lidí se ptá, zda je vhodné tento dokument uschovávat.

Důvody pro uschování dodacího listu:

 • Doklad o dodání: Dodací list slouží jako doklad o tom, že zboží bylo skutečně dodáno. V případě sporu s dodavatelem může být tento dokument důležitým důkazem.
 • Záruka: Dodací list může obsahovat informace o záruce na zboží. V případě, že se zboží porouchá, může být dodací list potřebný pro uplatnění záruky.
 • Účetnictví: Dodací list může být použit pro účely účetnictví a evidence zásob.

Doba uschování:

 • Dodací list by se měl uschovávat po dobu, která je stanovena zákonem o účetnictví. V České republice je tato doba 10 let.
 • V případě, že se jedná o zboží se zárukou, je vhodné uschovávat dodací list po dobu trvání záruky.

Způsob uschování:

 • Dodací list může být uschován v papírové nebo elektronické podobě.
 • V případě elektronického uschování je důležité, aby byl dokument uložen v bezpečném a zálohovaném formátu.

Uschování dodacího listu je tedy vhodné hned z několika důvodů.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang