Co je štěstí?

co-je-to-stesti

Štěstí. Lidé ho zažívají, hledají, vzájemně si ho přejí. Štěstí může být v lásce, v práci nebo ve hře. Toto slovo má celou škálu významů a každý si při jeho vyslovení představuje něco trochu jiného. Může se jednat o krátkodobý pocit v přítomném okamžiku i o obecný pocit ze života.

Definice štěstí zní takto: Štěstí je emocionální stav charakterizovaný pocity radosti, spokojenosti, uspokojení a naplnění. Ačkoli má štěstí mnoho různých definic, často se popisuje jako stav spojený s pozitivními emocemi a životní spokojeností.

Úrovně štěstí a jeho části

Definicí štěstí se zabýval i antický filozof Aristotelés, podle kterého je štěstí jedinou lidskou touhou a všechny ostatní lidské touhy existují jako způsob, jak štěstí dosáhnout.

Domníval se, že existují čtyři úrovně štěstí: štěstí z okamžitého uspokojení, z úspěchu, z pozitivního přínosu a z dosažení naplnění.

Aby mohl člověk zažívat dlouhodobý stav, který lze nazývat štěstím, měl by jeho život splňovat dvě části štěstí:

Vyrovnanost emocí: Každý člověk prožívá jak pozitivní, tak negativní emoce, pocity a nálady. Štěstí je obecně spojováno se stavem, ve kterém pozitivní emoce převládají nad těmi negativními.

Spokojenost se životem: Ta se týká toho, jak je člověk spokojen s různými oblastmi svého života, včetně vztahů, práce, úspěchů a dalších věcí, které považujete za důležité. Čím více nachází člověk v těchto důležitých oblastech života uspokojení, tím bývá šťastnější.

Znaky štěstí

Ačkoli se vnímání štěstí může u každého člověka lišit, existují některé klíčové znaky, které psychologové při měření a hodnocení pocitu štěstí sledují.

Mezi tyto znaky patří například:

 • Pocit, že člověk žije život, jaký žít chce.
 • Ochota brát život takový jaký je a přijímání ho.
 • Dobré vztahy s jinými lidmi.
 • Pocit dosažení životních cílů.
 • Pocit uspokojení nad vlastním životem.
 • Převládající pozitivní pocity nad negativními.
 • Otevřenost novým pocitům a zkušenostem.
 • Péče o sebe samotného a laskavost a úcta k sobě samému.
 • Pocit vděčnosti.
 • Pocit, že život má smysl a účel.
 • Potřeba dělit se o své štěstí s blízkými.

Je důležité mít na paměti, že i šťastní lidé pociťují celou škálu lidských emocí – vztek, frustraci, nudu, osamělost, a dokonce i smutek. Ale i když čelí nepříjemným pocitům, mají v sobě skrytý optimismus, že se věci zlepší. Věří, že se s tím, co se děje, dokáží vypořádat a že se budou moci znovu cítit šťastní.

Druhy štěstí

O štěstí lze uvažovat mnoha různými způsoby. Například starořecký filozof Aristoteles rozlišoval dva různé druhy štěstí: hedonia a eudaimonia.

 • Hedonie: Hedonické štěstí pramení z potěšení. Nejčastěji je spojováno s děláním toho, co je člověku příjemné, péčí o sebe, naplňováním tužeb, prožíváním radosti a pocitem uspokojení.
 • Eudaimonia: Eudaimonia je pocit štěstí, který je odvozen od hledání ctnosti a smyslu. Mezi důležité složky eudaimonického štěstí patří pocit, že život má smysl, hodnotu a účel. Je spojena spíše s plněním povinností, investováním do dlouhodobých cílů, zájmem o blaho druhých lidí a naplňováním osobních ideálů.

Hedonie a eudemonia jsou dnes v psychologii známé spíše jako potěšení a smysl. V nedávné době psychologové navrhli přidat třetí složku, která souvisí s angažovaností. Jedná se o pocity angažovanosti a účasti v různých oblastech života.

Výzkumy naznačují, že šťastní lidé mají tendenci se umisťovat poměrně vysoko v hodnocení eudaimonické životní spokojenosti a nadprůměrně vysoko v hodnocení hedonické životní spokojenosti.

Například dobrovolnická činnost pro věc, které člověk věří, může mít větší smysl než potěšení. Na druhou stranu sledování oblíbeného televizního pořadu mívá nižší smysl a vyšší potěšení.

Mezi některé druhy štěstí patří:

 • Radost: Často relativně krátký pocit, který je pociťován v přítomném okamžiku.
 • Vzrušení: Radostný pocit, který zahrnuje těšení se na něco s pozitivním očekáváním.
 • Vděčnost: Pozitivní emoce, která zahrnuje vděčnost a pocit uznání.
 • Hrdost: Pocit uspokojení z něčeho, čeho člověk dosáhl.
 • Optimismus: Je to způsob, jak se dívat na život pozitivním, nadějeplným způsobem.
 • Spokojenost: Tento typ štěstí zahrnuje pocit uspokojení.

Jak mít štěstí

Někteří lidé jsou prostě přirozeně šťastnější, pro některé je tento pocit vzácnější. Existují ale věci, které může udělat každý pro to, aby pocit štěstí pociťoval častěji a intenzivněji:

Sledování vnitřních cílů

Dosahování cílů, které člověka vnitřně motivují, zejména těch, které jsou zaměřeny na osobní růst může přispět k většímu štěstí. Patří sem třeba soustředění se na rozvíjení emocionální inteligence, sebevědomí, nebo vzdělávání se.

Výzkumy naznačují, že dosahování těchto typů vnitřně motivovaných cílů může zvýšit štěstí více než dosahování vnějších cílů, jako je získávání peněz, budování kariéry, nebo postavení.

Přetvoření negativních myšlenek na pozitivní

Každý člověk má někdy špatnou náladu a převládají u něj negativní, až pesimistické myšlenky. Pro udržení vnitřního pocitu štěstí je dobré snažit se tyto myšlenky přetvořit v něco pozitivnějšího.

Lidé mají přirozený sklon k negativitě. Mívají tendenci věnovat více pozornosti špatným věcem než těm dobrým. To může mít vliv na rozhodování, nebo třeba na vytváření dojmů o ostatních lidech.

Přetvoření těchto negativních vjemů neznamená ignorovat to špatné. Znamená to naopak snažit se na události nahlížet vyváženěji a realističtěji. Umožňuje to všimnout si vzorců v myšlení a následnou lepší práci s negativními a pozitivními myšlenkami.

Jaký vliv na život má štěstí

Pocit štěstí je v životě člověka nesmírně podstatný. Bylo prokázáno, že pocit štěstí má pozitivní vliv na mnoho různých oblastí života, včetně duševní pohody, fyzického zdraví a celkové délky života.

 • Štěstí pomáhá lidem posilovat schopnost efektivního řešení problémů.
 • Pozitivní emoce jsou spojeny s lepším zdravím a dlouhověkostí. Podle studií se lidé u kterých převažují pozitivní emoce nad negativními dožívají mnohem vyššího věku.
 • Pozitivní pocity zvyšují schopnost lépe zvládat stres. Jedna studie například zjistila, že šťastnější lidé mají tendenci mít nižší hladinu stresového hormonu kortizolu.
 • Šťastnější lidé mají větší tendenci žít zdravým životním stylem. Bývá pro ně přirozenější jíst zdravě a pravidelně cvičit.
 • Pocity štěstí jsou spojovány s lepší imunitou.

Jak se stát šťastnějším

Zdá se, že někteří lidé mají přirozeně vyšší výchozí úroveň štěstí – jedna rozsáhlá studie na více než 2 000 dvojčatech naznačila, že přibližně 50 % celkové životní spokojenosti je dáno geneticky, 10 % vnějšími událostmi a 40 % individuálními aktivitami.

I když tedy člověk nemůže ovlivnit, jaká je jeho „základní úroveň“ štěstí, může dělat určité věci, aby byl jeho život šťastnější a spokojenější. I ti nejšťastnější jedinci se mohou čas od času cítit na dně a štěstí je něco, o co musí všichni lidé vědomě usilovat.

Pěstování pevných vztahů

Dobré vztahy jsou nezbytnou součástí pocitu štěstí. Výzkum zjistil, že pevné sociální vztahy jsou nejsilnějším prediktorem štěstí. Pozitivní a zdravé vztahy s lidmi, na kterých člověku záleží, mohou snižovat hladinu stresu, zlepšit psychické zdraví a pomoci stát se šťastnějším člověkem.

Pokud chce být člověk šťastnější, měl by usilovat o to, aby jeho stávající vztahy s ostatními byly pevnější a nacházet způsoby, jak si najít nová přátelství.

Pravidelné cvičení

Cvičení prospívá tělu i mysli. Fyzická aktivita je spojena s řadou fyzických a psychických výhod, včetně zlepšení nálady. Řada studií prokázala, že pravidelné cvičení může hrát roli při odvracení příznaků deprese, ale důkazy také naznačují, že může také přispět k tomu, aby byli lidé šťastnější.

I malá dávka pohybu přináší zvýšení pocitu štěstí. Lidé, kteří byli fyzicky aktivní pouhých 10 minut denně nebo kteří cvičili pouze jednou týdně, měli vyšší úroveň štěstí než lidé, kteří necvičili vůbec.

Vděčnost

V jedné ze studií byli účastníci požádáni, aby se každý večer před spaním na 10 až 20 minut věnovali psaní. Někteří měli psát o každodenních potížích, jiní o neutrálních událostech a další o věcech, za které jsou vděční.

Výsledky ukázaly, že u lidí, kteří psali o vděčnosti, se zvýšily pozitivní emoce, vzrostlo subjektivní štěstí a zlepšila se životní spokojenost.

Jak naznačují autoři studie, vedení seznamu vděčnosti je poměrně snadný, dostupný, jednoduchý a příjemný způsob, jak si zlepšit náladu. Je dobré si každý večer vyhradit několik minut a zamyslet se nad tím, za co je člověk ve svém životě vděčný. I podobná maličkost dokáže velké změny.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang