Závislost na drogách – marihuana, pervitin, kokain aj.

Drogová závislost je na celém světě závažným problémem. Může mít zničující důsledky pro jednotlivce, rodiny i komunity. Drogová závislost je složitý stav, který na fyzické úrovni vzniká tím, že drogy způsobují změny v systému odměňování mozku. Jak poznat závislost na pervitinu či kokainu? Existuje závislost na marihuaně? Jaké má příznaky?

Různé drogy způsobují v mozku uvolňování různých chemických látek, ovšem všechny zvyšují hladinu dopaminu. Dopamin je neurotransmiter, který pomáhá ovládat mozková centra odměny a potěšení. Zvýšená hladina dopaminu způsobená užíváním drog vyvolává pocity potěšení a euforie. To je to, co způsobuje, že lidé chtějí drogy užívat znovu a znovu. Časem si na ně vytvoří i toleranci.

To znamená, že k udržení stejných účinků musí člověk užívat větší množství drogy. S narůstající tolerancí se může vyvinout i psychická závislost na droze. To znamená, že člověk bude mít pocit, že drogu musí užívat, jen aby se cítil normálně.

Rozpoznání uživatele návykové látky

Mnohdy je velmi obtížné rozlišit běžné projevy nepohody, náladovosti a nemoci od projevů užívání návykové látky. Existují ovšem opakující se vzorce chování, které by měly vzbudit pozornost a nasměrovat ji k úvaze o možné závislosti na návykové látce:

 • problémy ve škole nebo v práci – časté absence, náhlý nezájem o pracovní výsledky, pokles v ohodnocení a výkonnosti
 • zdravotní projevy – zjevná ztráta životní energie a motivace
 • zanedbaný vzhled – ztráta zájmu o oblečení a celkovou upravenost
 • změny v chování – přehnaný důraz na soukromí v užívaném obydlí, přehnaná negativní reakce na projevený zájem o způsob trávení volného času, negativní reakce na dotaz na společenské prostředí, ve kterém uživatel tráví svůj čas, prudké změny v chování ke kolegům, přátelům, rodině
 • rostoucí finanční výdaje – náhlé žádosti o peníze, půjčky peněz bez srozumitelného či důvěryhodného vysvětlení; zjištění, že mizí peníze nebo cenné věci bez vědomí vlastníka – tyto situace mohou být indikátorem nekontrolované potřeby obstarání prostředků pro nákup návykové látky

Pokud si blízcí všimnou některého z těchto příznaků drogové závislosti, je důležité, aby tento problém řešili správným způsobem. Může to být obtížný rozhovor, avšak je důležité snažit se k němu přistupovat s láskou a zájmem. Důležité je také nedávat závislému peníze nebo ho omlouvat.

Symptomy užívání návykových látek

Nejvíce závislostí začíná experimentováním s drogou mezi vrstevníky. Pro některé jedince se užívání návykových látek poté stane častějším. Riziko závislosti a rychlost jejího vzniku závisí na povaze drogy.

Návykové látky mají tu vlastnost, že si na ně lidský organismus zvyká a pro dosažení požadovaného účinku jsou zapotřebí větší dávky. Dále dochází k tomu, že vyvolané změny vytvářejí potřebu užití návykové látky pouze pro přirozený příjemný pocit.

Jak se zvyšuje užívání návykové látky, uživatel se dostává do situace, kdy je život bez návykové látky čím dál těžší. Pokusy zastavit užívání drogy jsou přehlušeny nezvladatelnou touhou po ní. Abstinenční příznaky mohou mít velmi bolestivé a nepříjemné projevy.

Jak začíná drogová závislost

Je důležité si uvědomit, že drogová závislost nezačíná ze dne na den. Existují lidé, kteří se stanou závislými již po jednom užití, avšak u většiny k tomu dochází postupně. Možné příčiny toho, jak drogová závislost začíná:

 • Rekreační užívání a experimentování

U některých lidí to může začít rekreačním užíváním drog. Mohou experimentovat s různými drogami na společenských setkáních nebo je užívat, aby zvýšili svůj výkon v práci nebo ve škole. S rozvojem tolerance mohou začít užívat větší dávky drogy nebo je užívat častěji; experimentování s nelegálními látkami je často vstupní branou k dalšímu užívání, které může následně vést ke vzorcům zneužívání.

 • Mechanismus zvládání

Další možnou příčinou drogové závislosti může být to, že lidé jsou na drogách závislí, aby se vyrovnali s obtížnými životními okolnostmi. Například lidé, kteří se potýkají s psychickými problémy, traumatem nebo stresem, mohou sáhnout po drogách, aby otupili své emoce a cítili se lépe.

Drogy však přinášejí pouze dočasnou úlevu a mohou problémy dané osoby ještě zhoršit. Drogy nejsou způsobem, jak se zbavit stresu a deprese či dokonce smíšené úzkostně depresivní poruchy.

 • Domácí prostředí

Bohužel existuje mnoho lidí, kteří začnou užívat drogy, protože byli vychováváni v prostředí, kde jsou drogy neustále přítomny. Například kvůli drogově závislým rodičům. Takovým rodičům jsou často děti odebírány a nabízeny k osvojení.

Projevy závislosti na návykových látkách

Projevy závislosti na návykových látkách a závislostí vyvolané změny chování mohou, mimo jiné, zahrnovat:

 • pocit, že je třeba užít návykovou látku pravidelně – každý den, nebo dokonce několikrát denně
 • pocit intenzivní potřeby návykové látky
 • nárůst potřeby návykové látky s přibývajícím časem
 • značné úsilí věnované zajištění stabilní dodávce návykové látky
 • věnování neadekvátních finančních zdrojů na obstarání návykové látky
 • neplnění závazků a pracovních povinností, zanechání jiných společenských a sportovních aktivit
 • nevyhýbání se přestupkové a trestné činnosti pro obstarání drogy
 • řízení vozidel a věnování se dalším rizikovým aktivitám pod vlivem návykové látky
 • rostoucí podíl času a energie je věnován na obstarání a užívání návykové látky
 • selhávání v pokusech zanechat užívání návykové látky
 • zažívání abstinenčních příznaků při pokusech zanechat užívání návykové látky

Je důležité vyhledat odbornou pomoc dříve, než bude pozdě. Jaké jsou druhy drog? Na čem mohou být lidé závislí?

Marihuana

Nejaktivnější složkou kanabinoidů, jako je marihuana a hašiš, je tetrahydrocannabinol (zkr. THC). Kanabinoidy jsou užívány pro tlumící účinky na centrální nervový systém, jsou považovány za přírodní halucinogeny. U pravidelného užívání dochází k poruchám schopnosti soustředění a krátkodobé paměti. Dochází k poruchám vnímání času a vzdálenosti.

Marihuana nebo hašiš se získává ze samičích květenství konopí setého. Zatímco marihuana je usušeným kvetoucí „palicí“ rostliny, hašiš je pryskyřicí, která toto květenství pokrývá. Obě látky jsou svou účinnou podstatou totožné, obsahují psychoaktivní látku THC. Koncentrace THC v hašiši je cca 5krát vyšší než v marihuaně. Hašišový olej obsahuje asi 20 % THC.

THC působí již při dávkách nad 3,3 mg, přičemž jeho obsah v marihuaně se pohybuje běžně okolo 5-10 mg, šlechtěním však lze získat i rostliny obsahující až několikanásobně vyšší koncentrace. Uživatel není schopen dopředu určit, jaká je koncentrace v droze, kterou užívá. Není proto snadné určit čas, kdy odezní vliv drogy na organismus.

Závislost na marihuaně – příznaky

Stejně jako u všech forem užívání návykových látek a závislostí se i užívání konopí může projevovat různými příznaky a symptomy, které se u jednotlivých osob liší svým vzhledem a závažností. Tráva také může v těle zůstat poměrně dlouho, takže tyto příznaky závislosti se mohou projevovat v různých obdobích.

Nejčastější příznaky závislosti na marihuaně:

 • časté, nevysvětlitelné absence v práci nebo ve škole
 • zhoršující se výkonnost v práci nebo ve škole
 • ztráta zájmu o činnosti nebo události, které byly dříve významné
 • lhaní, tajnůstkářství nebo jiné formy klamání týkající se místa pobytu a/nebo činností
 • držení cigaret, vodních dýmek a jiných pomůcek.
 • užívání konopí v době, kdy je to zjevně nebezpečné, například před řízením automobilu

Fyzické příznaky závislosti na marihuaně (resp. užívání konopí):

 • krvavé oči
 • sucho v ústech
 • Zvýšená chuť k jídlu
 • únava a letargie
 • nadměrná ospalost
 • zhoršená rovnováha
 • špatná koordinace
 • nedostatečná pozornost věnovaná péči o tělo a hygieně

Psychické příznaky závislosti na marihuaně:

 • problémy se soustředěním nebo koncentrací
 • opožděné reakce
 • špatný úsudek
 • zhoršená schopnost sledovat plynutí času
 • nerozhodnost
 • dramatické změny nálad
 • podrážděnost
 • paranoia

Předávkování a delší užívání kanabinoidů může vést k závislosti, která může zapříčinit vážné škody na lidském nervovém systému. Účinná látka je rozpustná v tucích nebo v alkoholu, v těle (díky uložení v tukových tkáních) je proto marihuana detekovatelná poměrně dlouho.

Amfetamin

Amfetamin patří mezi návykové látky stimulující centrální nervový systém. Potlačuje únavu, chuť k jídlu, potřebu spánku, vyvolává hyperaktivitu. Často je zneužíván jako rekreační droga, například pod uličním názvem Speed.

Výraz amfetamin zároveň označuje třídu sloučenin odvozených od základní chemické struktury. Amfetamin může vyvolat úzkost nebo nervozitu, euforii, pocit tvořivého myšlení, pocit zvýšené energie a blaženosti, pocit zvýšené pozornosti, nadřazenosti, emoční labilitu, hovornost, agresivitu, paranoiu a někdy i amfetaminovou psychózu, zvlášť při dlouhodobém zneužívání a po vysokých dávkách.

Ve srovnání s metamfetaminem (pervitinem) trvají tělesné i psychické účinky amfetaminu podstatně kratší dobu (4 až 8 hodin). Abstinence po dlouhodobém zneužívání amfetaminu může způsobit úzkost, depresi, neklid, únavu, nadměrnou spavost, zvýšenou chuť k jídlu, psychózu a někdy i myšlenky na sebevraždu.

Mnozí uživatelé se snaží abstinenční příznaky oddálit pomocí další dávky, čímž se dostávají do velmi nebezpečného cyklu, kdy až několik dní nespí, a poté pro uklidnění užívají např. alkohol, benzodiazepiny, barbituráty nebo i opiáty. Spánková deprivace má podobné projevy jako opilost po užití alkoholu.

Pervitin

Metamfetamin se objevuje jako snadno připravitelná pouliční droga, která stimuluje centrální nervovou soustavu. Jak poznat člověka na pervitinu? Metamfetamin velmi účinně potlačuje únavu a potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž euforie a zvýšená sebedůvěra.

Co způsobuje pervitin? Pervitin vyvolává spánkovou deprivaci a její negativní projevy. Předávkování metamfetaminem může způsobit neklid, zmatení, úzkost, halucinace, srdeční arytmii, zvýšený krevní tlak, kolaps oběhového systému, křeče a kóma. Podání nitrožilně i požitím může vést ke smrtelným otravám.

U dlouhodobých uživatelů se může vyvinout paranoidní psychóza. Metamfetamin je považován za nebezpečnější drogu než amfetamin.

Jak poznat člověka na pervitinu – co způsobuje pervitin?

Jak poznat závislost na pervitinu? Jaké jsou následky užívání pervitinu? Dlouhodobé užívání metamfetaminu má mnoho negativních důsledků:

 • extrémní úbytek hmotnosti
 • vážné problémy se zuby
 • intenzivní svědění, které vede ke vzniku kožních ran způsobených škrábáním
 • úzkost
 • zmatenost
 • ztráta paměti
 • problémy se spánkem
 • násilné chování
 • paranoia – extrémní a bezdůvodná nedůvěra k ostatním lidem
 • halucinace – vjemy a obrazy, které se zdají být skutečné, ačkoli nejsou

Následky užívání pervitinu tím však nekončí. Pokračující užívání metamfetaminu způsobuje změny v mozkovém dopaminovém systému, které jsou spojeny se sníženou koordinací a zhoršeným verbálním učením a pamětí.

Extáze

Extáze je stimulant a halucinogen strukturálně podobný metamfetaminu. Jedná se o tzv. taneční drogu – název naznačuje místo typického užití. Při pravidelném užívání může vzniknout psychická závislost. Stimulační účinky mohou vyvolat spánkovou deprivaci s negativními projevy na pozornost a schopnost soustředění.

Kokain

Kokain je silný stimulant nervového systému. Spolu s pervitinem vytváří kokain největší psychickou závislost ze všech známých drog. Stimuluje centra slasti v mozku a způsobuje stavy extrémní euforie.

Jak poznat člověka na kokainu?

Jak poznat člověka na kokainu? Fyzickými účinky užití kokainu jsou zúžené periferní cévy, rozšířené zornice, zvýšení teploty těla, tepové frekvence a krevního tlaku. Někteří uživatelé kokainu popisují stav neklidu, podrážděnosti a úzkostlivosti, a to jak v době užití, tak i mezi dobami užití.

Vyšší dávky kokainu a/nebo delší užívání kokainu může vyvolat paranoiu. Zvláště kouření kokainového cracku může navodit agresivní paranoidní chování.

Opiáty

Účinnou látkou většiny přírodních a poloumělých opiátů je morfin a jeho deriváty, které se v těle vesměs metabolizují zpět na morfin. Opiáty vyvolávají euforii, příjemné až slastné pocity v oblasti břicha, utlumení bolestí a opiátovou ospalost, která přináší apatii, fyzické zklidnění, letargii a snížení ostrosti vidění.

Užití opiátů je doprovázeno stažením zornic. Nejčastěji zneužívanou látkou této skupiny je heroin. Syntetickým opiátem užívaným především při léčbě závislostí je metadon. Opiáty jsou považovány společně s těkavými látkami za nejnebezpečnější drogy.

Snadno se na nich vytváří silná fyzická a psychická závislost. Typický uživatel je malátný, lehce euforický, nezodpovědný, mírně zmatený v čase i prostoru, jeho fungování v zaměstnání je velmi obtížné.

Benzodiazepiny

Hlavním společným účinkem analgetik (léky přinášející úlevu od bolesti), sedativ (léky přinášející zklidnění), hypnotik (léky přinášející spánek) a anxiolytik (léky odstraňující úzkost) je útlum centrální nervové soustavy.

Po jejich užití dochází k postupující ospalosti, otupělosti, k celkovému útlumu s rozmazanou blábolivou řečí. Může dojít k poruše koordinace pohybů, vyhasínání reflexů a při předávkování až k hlubokému bezvědomí – kómatu.

Detoxifikace je často dlouhodobou záležitostí, i zvládnutí její akutní počáteční fáze většinou vyžaduje několikanásobně delší pobyt na detoxifikačním oddělení, než je tomu při detoxifikaci u závislostí na jiných drogách.

Chronické užívání vede k psychické a somatické závislosti na dané návykové látce, a to i u uživatelů, kteří ji dostávají jako lék na lékařský předpis. Pokud má uživatel obvyklou dávku své drogy, svého léku, nemusí se to nijak výrazněji projevit, pokud nepřekročí svoji toleranci.

LSD a halucinogenní houby

LSD je silný halucinogen. Halucinace se obvykle objevují po dobu 8–14 hodin. Zpravidla deformují existující smyslové vjemy, dochází k odlišnému prociťování emocí a času, časté je prolínání smyslů.

Uživatel je zmatený, často se pokouší o létání, je přesvědčen, že létání zvládá. Vytváří psychickou závislost. Zákeřným účinkem je tzv. flashback, kdy se halucinace náhle objeví i bez požití drogy. Příznakem užití jsou rozšířené zornice, zrudnutí v obličeji, zrychlený puls.

Zneužívání halucinogenních hub je v ČR časté. Jedná se zejména o houby z rodu lysohlávek. Nelze odhadnout obsah účinné látky. Projevem intoxikace mohou být příjemné prožitky a ostřejší vnímání, při větších dávkách se může dostavit i toxická psychóza. Příznaky jsou euforie, nekontrolovaný smích, snížené sebeovládání. Mezi halucinogenní houby patří i muchomůrka červená.

OCD a závislost na drogách

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) a užívání drog často tvoří nebezpečnou spirálu, která může mít vážné následky. Lidé s poruchou OCD často hledají úlevu od svých trápení prostřednictvím drog, což často vede k rozvoji závislosti.

Tento cyklus může zhoršovat stav jejich duševního zdraví, zatímco užívání drog může posilovat obsedantní myšlenky a nutkavé chování.

Zároveň může užívání drog zvyšovat riziko vzniku nových forem obsesí a kompulzí, což dále zhoršuje stav OCD. Je nezbytné, aby lidé s OCD, kteří mají tendenci k užívání drog, vyhledali odbornou pomoc.

Integrovaný přístup, který zahrnuje léčbu OCD a závislosti na drogách, může pomoci jednotlivci obnovit kontrolu nad svým životem a zlepšit své duševní zdraví.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang