Žádost o rozvod – vzor ke stažení, jak podat

Žádost o rozvod nepatří zrovna k oblíbeným tématům a zcela jistě patří ke složitému životnímu období. Pokud dochází k postupnému rozpadu manželství, žádost o rozvod je pravděpodobně jediné možné východisko. Jaké náležitost by měla obsahovat, kolik stojí a kde žádost o rozvod podat?

Počet sezdaných párů v České republice neustále stoupá, na druhé straně se však zvyšuje i počet rozvedených. V uplynulých několika letech se tato hodnota pohybovala dokonce kolem 50 %, a tak je žádost o rozvod jeden z nejvyhledávanějších dokumentů vůbec.

Konkrétní situace je vždy vhodné řešit s rozvodovým právníkem, jelikož se může jednat o specifický rozvod.

Obecná žádost o rozvod se však ve své podstatě neliší a vzor žádosti o rozvod může manželům posloužit ke zjištění, jaké náležitosti je třeba v daném tiskopisu uvést, případně jaké přílohy soud u žádosti o rozvod požaduje přiložit.

Další vzory ke stažení mohou ušetřit čas při sepisování kupní smlouvy, smlouvy o dílo, plné moci a dalších dokumentů.

Jak napsat žádost o rozvod?

Jak sepsat žádost o rozvod? V prvé řadě je nutné rozlišit, o jaký typ rozvodu se bude jednat. Pokud se manželé na rozvodu shodují, podají společný návrh žádosti o rozvod dohodou. Takový průběh je pak označován jako nesporný rozvod.

V tomto případě při samotném řízení již soud nadále nepřezkoumává důvody rozvratu manželství. I z tohoto důvodu se tak jedná o poměrně rychlý rozvod, který se většinou obejde bez jakýchkoliv problémů. Žádost o rozvod dohodou je blíže specifikována v článku dále.

Na druhé straně je pak rozvod sporný. Ten logicky nastává v případě, kdy jeden z manželů s žádostí o rozvod nesouhlasí. Zde již soud bude přezkoumávat důvody, které vedly k rozvratu manželství, přičemž strana, jež návrh podává, tyto důvody ve své žádosti musí rovněž uvést.

Sporný rozvod nastává i v situacích, kdy se manželé nedokážou dohodnout na majetkovém vypořádání, nebo nedokážou najít shodu ohledně péče o nezletilé dítě.

A jak podat žádost o rozvod? Stejně jako například u výpovědi z pracovního poměru, i žádost o rozvod musí být podána písemně. Každý návrh by pak měl obsahovat následující náležitosti:

  • adresa a název příslušného soudu
  • informace o navrhovateli žádosti
  • celá jména manželů, a to včetně bydliště a případně rodných čísel
  • kdy a kde bylo manželství uzavřeno
  • jména a data narození nezletilých dětí
  • důvody, které vedou navrhovatele k žádosti o rozvod
  • datum sepsání návrhu
  • podpis navrhovatele, v případě shody podpisy obou manželů

Manželé by neměli opomenout připojit k žádosti taktéž oddací list a v případě nezletilých dětí rovněž jejich rodné listy. Součástí správně podané žádosti o rozvod je také návrh na úpravu porozvodové péče o nezletilé dítě a návrh na majetkové vypořádání.

Aby se zamezilo nesprávnému vyplnění či podání žádosti, je vhodné nejprve návrh zkonzultovat s rozvodovým právníkem. Pakliže by návrh obsahoval určité nejasnosti, soud by mohl žádost nepřijmout a celý proces by se tak značně prodloužil.

Před samotným rozvodem ještě některé páry vyhledávají manželské poradny.

Kde podat žádost o rozvod?

Jak napsat žádost o rozvod již bylo uvedeno, dopis – vzor žádosti o rozvod je uveden v článku níže. Nastává tak otázka, kde podat žádost o rozvod?

Formulář žádosti o rozvod je nutné podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé své poslední společné bydliště, avšak jeden z páru zde stále musí bydlet. Pokud tato podmínka není splněna, žádost o rozvod se podává k okresnímu soudu manžela či manželky navrhovatele žádosti.

A kde podat žádost o rozvod v případě, že ani tato podmínka nebyla naplněna? V takové situaci je pak nutné podat žádost o rozvod k okresnímu soudu, v jehož obvodu má vedené bydliště samotný navrhovatel.

Rozvodová řízení či rozchody patří k nepříjemným životním událostem, přesto je vždy nutné se posunout v životě dál.
Tipy a rady, jak zvládnout rozchod >

Žádost o rozvod dohodou

Návrh tedy podává buďto jeden z manželů, nebo oba manželé společně, jedná-li se o žádost o rozvod dohodou, tedy rozvod nesporný.

Žádost o rozvod dohodou probíhá v situaci, kdy se oba partneři na návrhu shodují. Celé rozvodové řízení pak probíhá mnohem jednodušeji. Jak již bylo uvedeno, soud nadále nepřezkoumává důvody rozvratu manželství, tudíž soudní stání může proběhnout klidně během 15 minut.

Žádost o rozvod dohodou podávají oba manželé, případně se jeden z dvojice k žádosti připojí. Nutnou podmínkou k úspěšnému rozvodu je rovněž fakt, že manželství trvalo alespoň 1 rok, přičemž manželé spolu již minimálně po 6 měsíců nežijí.

Pokud z manželství vzešlo nezletilé dítě, nesporný rozvod požaduje, aby došlo rovněž ke shodě manželů na tom, kdo dítě získá do péče a kdo bude platit výživné. Takovou dohodou poté soud musí odsouhlasit. A v neposlední řadě se manželé musejí dohodnout na majetkovém vypořádání.

Toto vše upravuje občanský zákoník a zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Každá žádost o rozvod se podává na příslušný okresní soud, a to písemnou formou.

Majetkové vypořádání při žádosti o rozvod

Žádost o rozvod doprovází také dohoda o vypořádání společného jmění manželů. To zaniká rozvodem, tudíž právě jeho vypořádání je další nezbytnou náležitostí.

TIP: Jak je to s dědictvím společného jmění manželů?

Pokud manželé nenaleznou shodu, o vypořádání společného jmění rozhodne soud. Jmění, o jehož vypořádání nebude rozhodnuto do 3 let od zániku manželství, bude vypořádání dle pravidel určených zákonem.

Následně jsou hmotné movité věci uvaleny do vlastnictví toho z manželů, kdo danou věc skutečně užívá, a to výlučně jako vlastník. Ostatní společný majetek je pak v podílovém spoluvlastnictví obou manželů, přičemž spoluvlastnické podíly nabývají totožného rázu.

Stejně tak jsou rozděleny vzniklé pohledávky, další majetková práva či dluhy.

Rozvod dokáže člověka psychicky zcela vyčerpat. I proto se hodí vědět, jak získat opět chuť do života.
Jak si zvýšit sebevědomí >

Může se stát, že jeden z rozvádějících se manželů uschová čast svého majetku, aby jej nemusel v rámci rozvodového řízení dělit. Ideální způsob, kde skrýt větší majetek a zároveň neřešit jeho danění, je tzv. daňový ráj.

Žádost o rozvod – vzor zdarma

V případě, že jeden z manželů na rozvod nepřistoupil, je nutné v tiskopisu žádosti o rozvod uvést také důvody, které navrhovatele k podání vedou. Při sporném řízení pak tyto detaily soud požaduje vyložit i při samotném stání.

Následující vzor žádosti o rozvod je značně obecný a alespoň drobné změny tak bude vyžadovat. Rozvod každého manželství je jiný, tudíž nelze aplikovat obecnou žádost.

Žádost o rozvod formulář ke stažení zdarma:

(vzor žádosti o rozvod)

Okresní soud Praha-východ
Na Poříčí 1044/20
112 97 Praha 1

Navrhovatelka: …………………………………………………………………………………………………..

Zastoupená: ………………………………………………………………………………………………………..

Odpůrce: ……………………………………………………………………………………………………………..

Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Soudní poplatek ve výši 2.000 Kč uhrazen kolkovými známkami.

Dvojmo

Přílohy:

Oddací list ze dne:

I.

Manželství účastníků bylo uzavřeno dne ……………… v ……………….. U obou účastníků se jedná o první manželství, oba jsou státními příslušníky České republiky, národnosti české.

Poslední společné bydliště manželů bylo na adrese……………….., Praha-východ, dle čehož odvozují manželé místní příslušnost nadepsaného soudu.

II.

Oba manželé jsou bezdětní.

Dle ust. § 755 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „obč. zák.“) platí, že manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Protože v průběhu manželského soužití obou účastníků došlo ke kvalifikovanému rozvratu, jejich manželství trvá více než 1 rok a po dobu delší než 6 měsíců spolu nežijí, rozhodli se řešit vzniklou situaci rozvodem manželství.

Lze konstatovat, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno, neplní svoji úlohu a jeho další trvání je zcela vyloučeno. V žádném případě nelze očekávat jakékoliv sblížení.

III.

Vzhledem k tomu, že manželství obou účastníků, které je již pouze formálním svazkem, bylo uzavřeno před více jak 1 rokem, manžele déle než 6 měsíců již společně nežijí, a žalovaný se k návrhu připojuje, navrhuje žalobkyně, aby soud ve smyslu ust. § 757 občanského zákoníku, vydal tento

rozsudek:

Manželství …………………., rozené …………….., a …………….., uzavřené dne …………. v …………. se rozvádí.

Datum:

Podpisy účastníků:


Tento vzor žádosti o rozvod lze využít pro stažení zdarma, stejně tak další užitečné vzory ke stažení. Na Hardyn.cz lze takové vzory získat například pro životopis, průvodní dopis nebo plnou moc k přepisu vozidla.

Výše uvedený vzor žádosti o rozvod je skutečně pouze orientační a větší změny je vhodné prokonzultovat s právníkem. Špatně sepsané žádosti o rozvod soud vrací k opětovnému předělání, čímž se celý proces nepříjemně prodlužuje, proto se vyplatí prozkoumat, co vše rozvodové papíry obnášejí.

Rozvod určitě nepatří mezi příjemné prožitky, mnohdy však bývá jediným řešením.

Kolik stojí žádost o rozvod?

Kolik stojí žádost o rozvod, bývá jednou z častých otázek. Základní soudní poplatek za návrh je 2 000 Kč. Ten je nutné uhradit na účet příslušného okresního soudu. Stejná částka se hradí rovněž za podání návrhu ohledně majetkového vyrovnání.

Tento poplatek se navyšuje o dalších 5 000 Kč za každou nemovitou věc a v případě obchodního závodu či další organizační složky je to dokonce 15 000 Kč. Návrh zabývající se péčí o nezletilé dítě je od soudních poplatků osvobozen.

Mimo účet příslušeného soudu, u kterého je vedeno řízení, lze za návrh zaplatit také kolkem. Kolková známka lze nakoupit na pověřené pobočce České pošty, přičemž tato forma je možná pro hrazení soudních poplatků do celkové výše 5 000 Kč.

A kolik stojí žádost o rozvod celkem? Do částky je nutné zahrnout i případné znalecké posudky, sazbu advokáta nebo také cestovné, dojíždí-li daná osoba k soudnímu řízení.

I proto je však dobré některé náležitosti konzultovat s rozvodovými právníky, kteří dokáží poradit, jak sepsat žádost o rozvod, jak podat žádost o rozvod a samozřejmě přichystají formulář žádosti o rozvod.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang