Jak spočítat metry čtvereční – výpočet plochy m2

Metry čtvereční jsou vhodnou měrnou jednotkou, protože poskytují standardizovaný a konzistentní způsob porovnávání a výpočtu ploch. Používají se mimo jiné v oborech, jako je stavebnictví, architektura, nemovitosti, interiérový design a urbanismus.

Jako jednotku pro měření plochy se používají metry čtvereční, protože poskytují standardizovaný a pohodlný způsob měření a porovnávání velikosti ploch.

Jak na výpočet m2? K čemu se metry čtvereční používají? Existuje více způsobů, jak spočítat m2?

Metr čtvereční aneb jak vypočítat plochu

Metr čtvereční, často zkráceně m², je jednotka plochy, která se obvykle používá k měření velikosti nebo rozlohy dvourozměrného prostoru. Je odvozena z metrické soustavy a je široce používána v mezinárodním měřítku jako standardní jednotka pro měření ploch.

Metr čtvereční představuje čtverec, jehož každá strana má délku jeden metr. Je roven 10 000 centimetrům čtverečním nebo přibližně 1,196 čtverečního metru. Tato jednotka se používá v různých kontextech, například při měření velikosti místností, pozemků, budov nebo jiných ploch.

Pro představu, typické parkovací místo pro jedno auto obvykle měří přibližně 12 metrů čtverečních, malá ložnice v bytě může mít přibližně 9 metrů čtverečních a tenisový kurt má přibližně 260 metrů čtverečních.

Jak spočítat m2 – výpočet metrů čtverečních

Chce-li člověk počítat s metry čtverečními, musí nejprve pochopit, co metry čtvereční představují.

 1. Určit plochu prostoru: Pomocí měřicího nástroje, jako je metr nebo pravítko, se změří délka a šířka prostoru, který chce člověk počítat v metrech čtverečních. Má-li například obdélníkový prostor o rozměrech 5 x 4 metry, bude jeho plocha 5 x 4 metry = 20 metrů čtverečních.
 2. Velké plochy rozdělit na menší části: Pokud je plocha, se kterou se pracuje, větší a skládá se z různých částí, lze ji rozdělit na menší jednotky. Změří se každá část zvlášť, vypočítá se plocha každé části a poté se jednotlivé plochy sečtou, aby se získal celkový počet metrů čtverečních.
 3. Vypočítat plochy nepravidelných tvarů: U ploch nepravidelného tvaru lze prostor rozdělit na pravidelné tvary, jako jsou obdélníky nebo trojúhelníky. Změří se každý pravidelný tvar, vypočítají se jejich jednotlivé plochy a poté se sečtou, aby se získaly celkové metry čtvereční.
 4. Používat vhodné jednotky: Při prezentaci nebo diskusi o vypočtených rozměrech se nesmí zapomenout používat správné jednotky. V tomto případě jsou jednotkou metry čtvereční (m²).

Důležité je, že metry čtvereční měří dvourozměrnou plochu prostoru, takže je důležité měřit délku i šířku, aby člověk získal výsledek.

m2 – výpočet plochy čtverce

K výpočtu plochy čtverce je potřeba znát délku jedné strany čtverce. Vzorec pro zjištění plochy čtverce je:

Plocha = délka strany * délka strany

Stačí tedy vynásobit délku jedné strany sebou samým. Pokud je například délka strany čtverce 5 jednotek, plocha bude:

Plocha = 5 * 5 = 25 čtverečních jednotek.

m2 – výpočet plochy obdélníku

K výpočtu plochy obdélníku je potřeba znát jeho délku a šířku. Vzorec pro výpočet plochy obdélníku je následující:

Plocha = délka x šířka

Pokud má obdélník například délku 6 jednotek a šířku 4 jednotky, můžete jeho plochu vypočítat takto:

Plocha = 6 jednotek x 4 jednotky = 24 čtverečních jednotek

m2 – výpočet plochy lichoběžníku

Pro výpočet plochy lichoběžníku se dá použít vzorec:

Plocha = (1/2) * (základna1 + základna2) * výška

Zde je návod, jak vypočítat metry čtvereční – plochu lichoběžníku krok za krokem:

 1. Změřit délky obou základen. Základny jsou dvě rovnoběžné strany lichoběžníku.
 2. Změřit výšku lichoběžníku. Výška je kolmá vzdálenost mezi oběma základnami.
 3. Sečíst délky obou základen.
 4. Součet délek základen vydělit dvěma.
 5. Tento výsledek vynásobit výškou.

Výsledná hodnota dá plochu lichoběžníku.

Jak vypočítat metry čtvereční u trojúhelníku?

Pro výpočet plochy trojúhelníku lze použít vzorec:

Plocha = (základna x výška) / 2

Zde je uveden postup pro výpočet plochy trojúhelníku:

 1. Určit základnu a výšku trojúhelníku. Základna je délka spodní strany a výška je délka od základny k protějšímu vrcholu.
 2. Změřit nebo zjistit délku základny a výšky ve stejné měrné jednotce (např. centimetrech).
 3. Vynásobit základnu výškou.
 4. Součin vydělit dvěma.
 5. Výsledná hodnota je plocha trojúhelníku v jednotkách čtverečních.

Například: základna trojúhelníku je 5 cm a výška 8 cm.

Plocha = (5 cm x 8 cm) / 2

Plocha = 40 cm² / 2

Plocha = 20 cm²

Plocha trojúhelníku je tedy 20 čtverečních centimetrů.

Jak vypočítat m2 u kruhu?

Pro výpočet plochy kruhu lze použít vzorec:

Plocha = π * poloměr^2

Zde je návod, jak spočítat metry čtvereční kruhu krok za krokem:

 1. Změřit nebo zjistit poloměr kruhu. Poloměr je vzdálenost od středu kruhu k libovolnému bodu na jeho obvodu.
 2. Poloměr se odmocní tak, že se vynásobí sám sebou.
 3. Vynásobit čtverec poloměru číslem π (pí). Pí je matematická konstanta, která se přibližně rovná 3,14159.
 4. Výsledkem tohoto násobení je plocha kruhu.

Zde je příklad:
Poloměr kruhu je 5 jednotek.

Plocha = π * (5)^2
= 3,14159 * 25
= 78,54 čtverečních jednotek

Plocha kruhu o poloměru 5 jednotek je tedy 78,54 čtverečních jednotek.

Jak vypočítat plochu nepravidelného obrazce?

Pro výpočet plochy m2 nepravidelného tvaru lze použít různé metody v závislosti na dostupných informacích o tvaru.

 1. Rozdělit tvar na menší pravidelné tvary: Pokud lze nepravidelný tvar rozdělit na pravidelné tvary, jako jsou trojúhelníky, obdélníky a kruhy, lze vypočítat plochu každého pravidelného tvaru a poté je sečíst a získat celkovou plochu. Například pokud má člověk nepravidelný tvar, který lze rozdělit na dva trojúhelníky a obdélník, vypočítá plochu každého trojúhelníku a obdélníku a pak je sečte.
 2. Metoda mřížky: Pokud má člověk k dispozici mřížku nebo grafický papír, může nepravidelný útvar umístit na mřížku a spočítat počet čtverců mřížky, které pokrývá. Každý čtverec představuje malou plochu, takže vynásobením počtu čtverců plochou každého čtverce se získá odhad celkové plochy.
 3. Odhad: V některých případech může být obtížné nebo nemožné vypočítat přesnou plochu nepravidelného tvaru. V takových situacích lze plochu odhadnout vizuálním porovnáním s pravidelným tvarem se známou plochou. Má-li člověk například nepravidelný tvar, který se podobá trojúhelníku, může se jeho plocha odhadnout na základě plochy pravidelného trojúhelníku se stejnou základnou a výškou.

Je třeba mít na paměti, že tyto metody poskytují přibližné hodnoty a přesnost výpočtu závisí na složitosti nepravidelného tvaru a přesnosti měření. Pokud potřebuje člověk přesnější výpočet metrů čtverečních, mohou být zapotřebí pokročilé matematické techniky, jako je kalkul.

Kde se používá výpočet m2?

Výpočty metrů čtverečních se používají v různých oborech a odvětvích. Metry čtvereční jsou stejně důležité jako metry za sekundu u výpočtu rychlosti ve fyzice. Zde je několik příkladů:

 • Stavebnictví a architektura: Čtvereční metry se běžně používají k měření a výpočtu plochy místností, budov, pozemků a stavebních projektů.
 • Nemovitosti: Čtvereční metry se používají k určení velikosti a hodnoty nemovitostí pro účely koupě, prodeje nebo pronájmu.
 • Interiérový design: Čtvereční metry jsou určeny pro návrh interiérů: Metry čtvereční se používají k výpočtu plochy místnosti nebo prostoru pro určení množství potřebných materiálů, jako jsou podlahy, barvy, tapety a nábytek.
 • Zahradní a krajinářské úpravy: Které plochy jsou určeny pro zahradní a krajinářské úpravy? Čtvereční metry se používají k měření velikosti zahrad, trávníků a venkovních prostor, aby se určilo množství potřebných rostlin, půdy nebo trávníku.
 • Výroba a produkce: Čtvereční metry se používají k určení podlahové plochy potřebné pro zřízení výrobních linek, skladovacích prostor a strojů.
 • Zemědělství: Metry čtvereční se používají k výpočtu plochy zemědělské půdy nebo pozemků pro pěstování, ustájení zvířat a výpočet výnosů plodin.
 • Věda a výzkum: Čtvereční metry se používají v různých vědních oborech, včetně biologie, environmentálních studií a fyziky, k měření ploch stanovišť, experimentálních prostorů nebo ploch vzorků.
 • Sport a rekreace: Čtvercové metry se používají na sportovních hřištích, jako jsou fotbalová hřiště, basketbalová hřiště, tenisové kurty a golfová hřiště, k určení hrací plochy a jejího uspořádání.
 • Energetika a veřejné služby: Pro měření a výpočet plochy solárních panelů na balkon nebo střechu, větrných turbín nebo zařízení energetické infrastruktury se používají metry čtvereční.
 • Maloobchodní a komerční prostory: Čtvereční metry se používají v maloobchodních prodejnách, nákupních centrech, kancelářích a komerčních prostorách ke stanovení podlahové plochy, nákladů na pronájem a plánování prostorového uspořádání.

To je jen několik příkladů a výpočty metrů čtverečních mohou mít řadu dalších aplikací v závislosti na konkrétním odvětví nebo kontextu.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang