Jak se počítá rychlost – vzorec, příklady a řešení problémů

Rychlost je jedním z klíčových konceptů v mnoha oblastech lidského života, ať už jde o fyziku, dopravu nebo sport. Schopnost pochopit a vypočítat rychlost je základní dovedností, která má široké uplatnění. Bez správného pochopení rychlosti by jedinec mohl ztratit kontrolu nad svým pohybem a prostředím kolem sebe.

Co je rychlost, jaký je základní vzorec pro výpočet rychlosti a jaký je jeho význam v různých oblastech lidské činnosti?

Shrnutí nejdůležitějších bodů článku

Rychlost je jednotka, jakou se objekt pohybuje v určitém směru za určitý časový úsek. Vypočítá se vydělením ujeté vzdálenosti časem, za který ji objekt urazil.

Základní vzorec pro výpočet rychlosti: Rychlost = Vzdálenost / Čas

Jednotky rychlosti: metr za sekundu (m/s), kilometr za hodinu (km/h), míle za hodinu (mph), uzel (kt)

Druhy rychlosti: Průměrná rychlost – celková ujetá vzdálenost dělená celkovým časem. Okamžitá rychlost – rychlost v daném okamžiku, která se může měnit v čase. Rychlost kruhového pohybu – rychlost objektu pohybujícího se po kruhové dráze. Volný pád – rychlost objektu padajícího gravitačním zrychlením.

Co je to rychlost?

Rychlost představuje míru, jakou se objekt pohybuje v určitém směru za určitý časový úsek. Základní definice rychlosti spočívá v poměru mezi překonanou vzdáleností a časem, za který tuto vzdálenost objekt urazí.

Mezi základní rychlosti patří:

 • Průměrná rychlost
 • Okamžitá rychlost
 • Rychlost kruhového pohybu
 • Volný pád
 • a další….

Zajímavost: Mezi rychlosti můžeme zařadit i rychlost světla. Rychlost světla, označovaná jako „c“, představuje základní fyzikální konstantu, která určuje maximální možnou rychlost, jakou se jakýkoliv objekt nebo informace může šířit ve vesmíru, a je klíčovým prvkem v teoriích relativity a kvantové mechaniky.

U rychlosti je důležité znát správné jednotky. Jednotky rychlosti jsou základními měřicími jednotkami, které popisují pohyb objektů v prostoru. Mezi takové patří:

 • metr za sekundu (m/s), který se používá ve fyzikálních výpočtech
 • kilometr za hodinu (km/h), běžný v dopravě
 • míle za hodinu (mph), typické pro anglofonní země
 • Uzel (kt nebo kn), v námořní dopravě a letectví (pro svou nezávislost na atmosférických podmínkách)

Každá z těchto jednotek má své specifické uplatnění, a je důležité vybrat vhodnou jednotku v souladu s kontextem a požadavky situace.

Rychlost světla patří také mezi rychlosti. Rychlost světla je například sluneční svit.

Vzorec pro výpočet rychlosti a jednotky

Vzorec pro výpočet rychlosti je následující:

Rychlost = vzdálenost / čas

Kde:

 • Rychlost je rychlost, kterou se objekt pohybuje ( jinak se značí v)
 • Vzdálenost je celková vzdálenost, kterou objekt urazil (značí se s)
 • Čas je doba, za kterou objekt tuto vzdálenost urazil (značí se t)

tím pádem fyzikální a matematický vzorec se vyjádří jako: v=s/t

Jednotkou rychlosti je obvykle metr za sekundu (m/s) v Mezinárodní soustavě jednotek (SI), přesto se více využívá jednotka kilometr za hodinu (km/h).

Zde je uveden i jeden příklad pro představu výpočtu:

Příklad výpočtu průměrné rychlosti

Automobilisté projedou úsek o délce 100 kilometrů za 2 hodiny. Jakou průměrnou rychlostí cestovali?

Nejdříve je dobré říct si jednotlivé údaje:

 • Překonaná vzdálenost: 100 km (tedy s)
 • Čas cesty: 2 hodiny (tedy t)
 • rychlost=? (tedy v)

Poté se použije tento postup, jak vypočítat rychlost:

 • Napíše se vzorec pro výpočet rychlosti: s/t=v
  tedy – průměrná rychlost = překonaná vzdálenost / čas cesty
 • 100 km / 2 h = 50 km/h

Odpověď: Průměrná rychlost automobilistů na této dálnici byla 50 km/h.

Rozdíl mezi průměrnou a okamžitou rychlostí

Okamžitá rychlost je rychlost, kterou má objekt v daném okamžiku času. Jedná se ale o složité výpočty potřebující znalosti pokročilé matematiky a derivací. Proto je zde jen rozdíl ve smyslu, co jednotlivá rychlost představuje.

Představa je, že automobil jede z bodu A do bodu B a zpět. Celková vzdálenost mezi bodem A a bodem B je 100 km. Automobil jede z bodu A do bodu B rychlostí 50 km/h a zpět rychlostí 100 km/h.

Průměrná rychlost:

 • Celková překonaná vzdálenost: 100 km (tam) + 100 km (zpět) = 200 km
 • Celkový čas cesty: (100 km / 50 km/h) + (100 km / 100 km/h) = 2 hodiny + 1 hodina = 3 hodiny
 • Průměrná rychlost: Celková vzdálenost / Celkový čas cesty = 200 km / 3 hodiny ≈ 66,67 km/h

Okamžitá rychlost:

 • Během cesty od bodu A do bodu B: Okamžitá rychlost je konstantní 50 km/h, protože automobil jede stejnou rychlostí po celou dobu.
 • Během cesty zpět od bodu B do bodu A: Okamžitá rychlost se mění. Na začátku je 100 km/h, ale později, když se automobil blíží k bodu A, se snižuje, dokud se nevrátí na 50 km/h při dosažení bodu A.

Zde je tedy rozdíl: Průměrná rychlost je počítána jako celková vzdálenost dělená celkovým časem, zatímco okamžitá rychlost je rychlostí v konkrétním okamžiku času, která se může měnit během pohybu objektu.

Mezi rychlosti patří průměrná a okamžitá rychlost. Tyto rychlosti se využívají při výpočtech související s rychlostí aut.

Jak se počítá rychlost při kruhovém pohybu?

K tomu, jak spočítat rychlost při kruhovém pohybu, je potřeba znát obvod kružnice a dobu, za kterou objekt vykoná jednu úplnou otáčku.

Vzorec pro rychlost je následující:

Rychlost = obvod / čas

tedy:

v=o/t

Nejprve se zjistí obvod kružnice podle vzorce:

Obvod = 2 * π * poloměr

tedy:

o=2*π*r

Pokud člověk zná poloměr kruhu, dosadí jej do výše uvedeného vzorce. Pokud místo toho zná průměr, může poloměr vypočítat tak, že průměr vydělí dvěma. Dále změří čas, za který objekt dokončí jednu celou otáčku. Nesmí se zapomenout použít stejnou jednotku času jako při měření obvodu (např. sekundy, minuty, hodiny).

Nakonec se dosadí hodnoty do vzorce pro výpočet rychlosti a vypočítá se rychlost.

Jak se takový vzorec využije v příkladu?

Příklad rychlosti při kruhovém pohybu

Lze uvést například že poloměr kruhu je 5 metrů a dokončení jedné plné otáčky trvá 2 sekundy.

Nejdříve jednotlivé údaje:

 • Poloměr kruhu= 5 m (tedy r)
 • Čas: 2 sekundy (tedy t)
 • Rychlost=? (tedy v)

Poté se použije tento postup, jak vypočítat rychlost:

 • Vypočítá se obvod kruhu
  • Vzorec: 2*π*r
  • Obvod = 2 * π * 5 = 10π metrů
 • Dále se napíše se vzorec pro výpočet rychlosti: o/t=v
  tedy – rychlost = obvod kruhu / čas oběhu
 • 10π / 2 = 5π metrů za sekundu

Odpověď: Rychlost předmětu při kruhovém pohybu je tedy 5π metrů za sekundu.

Jak spočítat rychlost volného pádu?

Rychlost volného pádu lze vypočítat podle následujícího vzorce:

v = √(2gh)

Kde:

 • v je rychlost volného pádu (v metrech za sekundu)
 • g je gravitační zrychlení (na Zemi přibližně 9,8 m/s^2).
 • h je výška, ze které předmět padá (v metrech)

Pro výpočet rychlosti volného pádu je třeba znát výšku, ze které předmět padá. Jednoduše se dosadí hodnoty do vzorce a vyřeší se v.

Lze to opět ukázat na příkladu.

Příklad rychlosti volného pádu

Nastala situace, kdy je potřeba vypočítat rychlost, kterou dosáhne předmět padající volným pádem z určité výšky. Příklad má udáno, že předmět padá z výšky 100 metrů.

Nejdříve opět jednotky:

 • Výška, ze které předmět padá: 100 metrů (tedy h)
 • Gravitace (typicky konstanta): 9,81 m/s² (tedy g)

Dále postup, jak vypočítat rychlost:

 • Použije se vzorec pro volný pád:
  • tedy: √(2gh) = v
 • √(2 * g * h) = v
 • √(2 * 9,81 m/s² * 100 m) = v
 • √(1962 m²/s²) = v
 • 44,3 m/s ≈ rychlost

Odpověď: Rychlost, kterou dosáhne předmět padající volným pádem z výšky 100 metrů, je přibližně 44,3 m/s.

Tento způsob je nejjednodušší, jak spočítat rychlost volného pádu.

Výpočet rychlosti – možné problémy

Při výpočtu rychlosti může nastat jeden či více z těchto problémů:

 • Přesnost měření: Jakékoli chyby nebo nepřesnosti při měření vzdálenosti nebo času mohou ovlivnit vypočtenou rychlost. Pro získání spolehlivých výsledků je zásadní zajistit co nejpřesnější měření.
 • Okamžitá versus průměrná rychlost: Rychlost může být okamžitá (v určitém okamžiku) nebo průměrná (za určité období). V závislosti na kontextu a účelu výpočtu rychlosti mohou být nutné různé postupy.
 • Změna rychlosti: Pokud rychlost objektu není konstantní, ale mění se v čase, například v případě zrychlení nebo zpomalení, jsou nutné složitější výpočty. V takových situacích se často používá pojem průměrná rychlost.
 • Jednotky měření: Rozdíly v jednotkách mohou vést k chybám nebo záměně. Například použití kilometrů za hodinu místo metrů za sekundu může vést k odlišným výsledkům. Důležité je zajistit konzistentní jednotky v celém výpočtu.  

Je vhodné tedy tyto problémy řešit ještě před začátkem počítání, aby se vyvarovalo pozdějším chybným výsledkům.

Radar snímající auta aplikuje fyziku na zjištění rychlosti aut.

Výpočet rychlosti – shrnutí

Rychlost je základním konceptem, který se vyskytuje v mnoha oblastech lidské činnosti a je klíčový pro porozumění pohybu a interakcí v okolním světě. Důležitost porozumění výpočtu rychlosti spočívá v tom, že umožňuje kvantifikovat a analyzovat pohyb objektů, a tím lépe porozumět jejich chování.

Existuje mnoho situací, ve kterých je důležité vypočítat rychlost. Například ve fyzice se rychlost používá k popisu pohybu těles, v dopravě k plánování trasy a odhadování času cesty, v oblasti sportu k monitorování výkonnosti a tréninku nebo i jen úkol ve škole. Tato široká aplikace rychlosti naznačuje její význam v různých oborech lidské činnosti.

Pro ty, kteří se chtějí dále zabývat tímto tématem, existuje mnoho literatury a zdrojů k dalšímu studiu. Doporučená literatura zahrnuje učebnice fyziky, matematiky a sportovních věd, které poskytují podrobnější informace o výpočtu rychlosti a její aplikaci v různých kontextech. Dále lze využít online zdroje, kurzy nebo případně konzultace s odborníky v daném oboru.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang