Peněžitá pomoc v mateřství PPM

Mateřství je obdobím, které přináší mnoho radosti, avšak také mnoho nových výzev a finančních zátěží. Aby se nastávajícím matkám usnadnila tato fáze života, poskytuje český stát peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Co je to za dávku, jak funguje a jak si ji mohou nastávající matky v České republice vyřídit?

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle nemocenského, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu.

Peněžitá pomoc v mateřství (dále PPM) náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě matce nebo otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Nárok na PPM vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek:

  1. Žadatel o PPM musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění.
  2. Být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je cca 9 měsíců nemocenského pojištění během 2 let). V období dvou let lze sčítat doby z různých zaměstnání.

S PPM souvisí mateřská dovolená.

Mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě a trvá 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6–8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama. O data nástupu na mateřskou dovolenou se žena rozhoduje podle doporučení svého gynekologa, většinou podle stanoveného termínu porodu.

Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů.

Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Jakou finanční částku bude žena během mateřské dovolené pobírat

PPM je jednorázová finanční dávka, kterou česká vláda poskytuje nastávajícím matkám. Jedná se o sociální dávku, která má pomoci pokrýt náklady spojené s těhotenstvím a porodem.

Tato dávka byla zavedena s cílem poskytnout finanční podporu matkám, které se nacházejí v období těhotenství a mateřství a mají omezený příjem. PPM má za úkol pomoci těmto ženám zvládnout finanční nároky spojené s péčí o nového člena rodiny.

PPM se vypočítává jako 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení) zúčtovaný v rozhodném období (období posledních 12 kalendářních měsíců) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Denní vyměřovací základ poté podléhá redukci, která se provádí tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.

Redukční hranice od 1. 1. 2023 činí:

1. redukční hranice 1 345 Kč

2. redukční hranice 2 017 Kč

3. redukční hranice 4 033 Kč

Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.

V jednom měsíci může být vyplacena mateřská maximálně ve výši 49 440 Kč – tato částka platí pouze pro ty, jejichž měsíční příjmy se pohybovaly vysoce nad celostátním průměrem, konkrétně kolem 118 tisíc korun měsíčně. Minimální výše PPM je 7 600 Kč za měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7 600 Kč.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.

Peněžitá pomoc v mateřství – podmínky

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, avšak nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM. V péči o dítě – i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Nárok na PPM nemají ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce (nejsou nemocensky pojištěny). Ihned po porodu dostanou rodičovský příspěvek (dávku státní sociální podpory) – pomalou čtyřletou variantu, tzn. mohou čerpat měsíčně maximálně 10 000 Kč.

S žádostí o ni se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství by nezaměstnaným vznikl pouze v tzv. ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání, po splnění zákonem stanovených podmínek.

Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Nemocenské dávky, tedy i PPM vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné OSSZ, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště.

Formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“ vystaví gynekolog u něhož je žena v předporodní péči. Žena jej pak předá svému zaměstnavateli.

Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Ten vydá ošetřující lékař-gynekolog. Lékař potvrdí v části A předpokládaný den porodu a žena vyplní požadované údaje v části B. Tiskopis předá pojištěnec svému zaměstnavateli na základě žádosti o dávku zaměstnavatel poskytuje ženě mateřskou dovolenou dle zákoníku práce.

Pokud se ženě narodí 2 a více dětí, pak pro nárok na delší podpůrčí dobu tj. 37 týdnů, musí po uplynutí 28 týdnů doložit na OSSZ čestným prohlášením o této skutečnosti.

Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) – mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná doba stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

Po mateřské dovolené následuje „dovolená“ rodičovská. O rodičovský příspěvek (RP) si žena musí požádat sama, nejlépe před koncem Mateřské dovolené. Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště žena spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

Mateřská dovolená u studentek

Studentka se již nebere jako osoba nemocensky pojištěná ani pro nárok na PPM. Ode dne porodu má nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Výjimkou jsou studentky, které úspěšně ukončily studium a počátek 6. týdne před stanoveným termínem porodu připadne do 270 dnů od jeho ukončení. V takovém případě se doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole do doby účasti na nemocenském pojištění započítává.

PPM je důležitou finanční dávkou, která může nastávajícím matkám v České republice pomoci zvládnout náklady spojené s těhotenstvím a péčí o novorozence. Je důležité, aby ženy, které splňují kritéria pro nárok na tuto dávku, si ji řádně vyřídily a využily. PPM je jedním z nástrojů, které mají za úkol podpořit rodiny a zlepšit životní podmínky nastávajících matek.

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce (DPP)

Tento typ pracovního vztahu nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství zakládá, pokud zúčtovaný měsíční příjem přesahuje částku 10 000 Kč a jsou splněny ostatní podmínky nároku na dávku. Z dohody o provedení práce neplyne ochranná lhůta.

Pokud je zúčtovaný měsíční příjem maximálně 10 000 Kč, nevznikne nemocenské pojištění a ode dne porodu ženě vzniká nárok na rodičovský příspěvek. S žádostí o něj se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště.

Má žena v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

Splňuje-li podmínky dané zákonem, může si požádat o Porodné. Zároveň si může zažádat o vyplácení Přídavku na dítě.

Porodné je další forma finanční podpory poskytované v rámci českého sociálního zabezpečení, která je určena na pokrytí nákladů spojených s narozením dítěte. Je to jednorázová dávka, která má nastávajícím rodičům pomoci s pokrytím některých výdajů spojených s narozením dítěte. Porodné je určeno pro rodiče, kteří splňují určité podmínky.

Porodné je dávkou, na kterou má nárok žena, která porodila své první nebo druhé živě narozené dítě. Nárok na porodné mají obvykle rodiče nově narozeného dítěte – tedy matka a otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a toto dítě je prvním nebo druhým dítětem této osoby.

Nárok na porodné při převzetí dítěte náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci téhož dítěte. Podmínky přiznání porodného: příjem rodiny nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Porodné je jednorázová finanční dávka, která má za úkol podpořit rodiče při narození dítěte. Je to důležitý prvek českého sociálního zabezpečení, který pomáhá rodinám pokrýt náklady spojené s narozením nového člena rodiny. Je důležité, aby rodiče, kteří splňují podmínky, si tuto dávku vyřídili včas, aby mohli využít finanční podpory na začátek života svého dítěte.

Přídavek na dítě

Nárok má každé nezaopatřené dítě do 26 let, žijící v rodině, jejíž rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:

  • Dítě do 6 let: 830 Kč/měsíc
  • Dítě ve věku 6 – 15 let: 970 Kč/měsíc
  • Dítě ve věku 15 – 26 let: 1 080 Kč/měsíc

O přídavek na dítě se podává jedna žádost a následně se každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Pokud jsou rodiče nezletilého rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije.

Matka na rodičovské dovolené a nástup na peněžitou pomoc v mateřství s dalším dítětem

Pokud je matka na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 4 let jeho věku a má platnou pracovní smlouvu, ze které jí vznikl nárok na první peněžitou pomoc v mateřství, vznikne jí nárok na tuto dávku i v souvislosti s dalším těhotenstvím. Nově se zjišťuje i denní vyměřovací základ (DVZ) pro výpočet dávky.

Pokud k nástupu na dávku dojde do 4 let věku předchozího dítěte u stejného zaměstnavatele, porovná se nově zjištěný DVZ s DVZ, který byl použit pro výpočet předchozí PPM. Pro stanovení nové peněžité pomoci v mateřství se použije vyšší denní vyměřovací základ.

V případě, že mamince pracovní poměr skončil během čerpání rodičovské dovolené (smlouva na dobu určitou) a nový pracovní poměr ještě nenavázala, není ani nemocensky pojištěna. Na peněžitou pomoc v mateřství tudíž nedosáhne, avšak má nárok na rodičovský příspěvek ode dne porodu mladšího dítěte.

Pokud maminka získala nový pracovní poměr během rodičovské dovolené s prvním dítětem pro nárok na PPM kromě splnění obecné podmínky (tj. účast na pojištění v době trvání zaměstnání nebo v ochranné lhůtě) je nutné splnit ještě podmínku, kterou je účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na dávku.

Možnost přivýdělku, brigády během čerpání peněžité pomoci v mateřství

Maminky-zaměstnankyně mohou pracovat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jim tato dávka vyplácí. Maminky-podnikatelky (OSVČ), které uplatňují nárok na PPM z nemocenského pojištění OSVČ, nemusí v době pobírání dávky přerušovat nebo ukončovat činnost.

Samostatnou výdělečnou činnost sice nesmí vykonávat osobně, nicméně ji mohou vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Např. chod prodejny zajišťují pouze prodavačky apod. Výkon samostatné výdělečné činnosti není nutno přerušovat ani v případě přivýdělku z titulu zaměstnance.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang