Rozvod manželství – jak probíhá a kolik vás bude rozvod stát?

Téměř polovina manželství (přibližně 40 %) v České republice končí rozvodem. Jsou různé důvody, pro které se lidé rozvádí. Ať už je to nevěra v manželství nebo nedostatek komunikace, téměř vždy se jedná o emočně a nezřídka také finančně náročný proces.

O tom, že rozvod je v současné době palčivým tématem, svědčí i to, s jakou intenzitou lidé na internetu vyhledávají výrazy jako rozvod, rozvod diskuse nebo rozvod – co je potřeba. Manželství je možné v České republice rozvést pouze rozhodnutím soudu, přičemž rozvodové řízení může být zahájeno návrhem jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů. Rozlišujeme dva způsoby rozvodu manželství, tzv. rozvod sporný a nesporný.

Návrh na rozvod

V případě, že jste se rozhodli ukončit manželství a podat návrh na rozvod, musíte jej podat příslušnému okresnímu soudu. Návrh se tak podává okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště za předpokladu, že v tomto obvodu alespoň jeden z manželů stále bydlí. Jak bylo již výše naznačeno, návrh na rozvod je poté podáván buďto jedním z manželů nebo společným návrhem.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  • Adresu a název soudu, kterému je návrh podáván
  • Informace o navrhovateli, tedy o tom, kdo návrh podává
  • Informaci o tom, kdy a kde bylo manželství uzavřeno
  • V případě, že mají manželé děti, tak jejich jména a data narození
  • Důvody, pro které je manželství rozváděno a které vedly k rozvratu manželství
  • Datum sepsání návrhu a podpis navrhovatele, případně obou manželů

Za podání návrhu na rozvod se platí soudní poplatek 2 000 Kč. Níže vám přikládáme obecný vzor návrhu na rozvod manželství ke stažení. 

Přesto že návrh můžete podat sami, lze jen doporučit, abyste se před zahájením celého rozvodového řízení poradili s advokátem. Každý rozvod manželství je jiný a konzultace s advokátem vám může v budoucnu ušetřit mnoho starostí.

Vzor návrhu na rozvod manželství ke stažení zde

Nesporný rozvod manželství

Rozvod manželství, při kterém se manželé shodnou nejen na podání společného návrhu na rozvod, ale zároveň na ostatních skutečnostech, především na úpravě péče o nezletilé děti a vypořádání majetku, označujeme jako tzv. nesporný rozvod. V případě, že manželé podepsali předmanželskou smlouvu, je situace v rámci vypořádání majetku pro všechny zúčastněné jednodušší.

Soud v rámci nesporného rozvodu nezkoumá příčiny rozvratu manželství a celý průběh rozvodového řízení je tak zpravidla jednodušší a rychlejší. Samotné řízení o rozvodu manželství může proběhnout vždy až po řízení o úpravě poměrů k dětem.

Jsou-li tedy manželé zároveň rodiči nezletilého dítěte, musí mezi nimi dojít k dohodě o úpravě poměrů, komu bude dítě svěřeno do péče, výchově a případné výši výživného. Tuto dohodu následně schvaluje soud. Dále je nezbytné doložit také vzájemnou dohodu o majetkových poměrech a vypořádání majetku. Jakmile dojde na rozvod, dluhy, závazky a další finanční záležitosti je potřeba náležitě vyřešit.

Důležité je také myslet na to, že manželství může být rozvedeno až po uplynutí určitého času od jeho uzavření. Tato skutečnost se dokládá prohlášením, že manželství trvalo nejméně jeden rok a že manželé nevedou společnou domácnost déle než šest měsíců.

Sporný rozvod manželství

Nemohou-li se manželé na výše uvedených skutečnostech dohodnout, je manželství rozvedeno v rámci tzv. sporného rozvodu. Soud v takovém případě zjišťuje příčiny, které vedly k rozvratu manželství. Soud nejprve rozhodne o výživě a výchově nezletilého dítěte a poté přistoupí k samotnému řízení o rozvodu manželství. Rozvodové řízení tak trvá zpravidla výrazně déle než v případě nesporného rozvodu a nezřídka kdy se také významně prodraží.

Kolik rozvod manželství stojí?

Rozvodové řízení je v případě nesporného rozvodu zpravidla vyřízeno do deseti měsíců. Nemají-li manželé nezletilé děti, může být celý proces ještě rychlejší. V takovém případě tak lze očekávat náklady na rozvod manželství do deseti tisíc korun. Vždy však záleží na konkrétní situaci a okolnostech případu.

Nemohou-li se manželé dohodnout a manželství je tak rozváděno v rámci sporného rozvodu, celý proces je složitější. Vzhledem k tomu, že soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, celé řízení trvá déle a zároveň mohou významně stoupnout náklady na takovou žádost o rozvod. Přesto že u sporného rozvodu záleží na mnoha okolnostech, musíte počítat s cenou přinejmenším od deseti tisíc korun.

Pokud se však manželé nejsou navíc schopni domluvit na úpravě péče o nezletilé děti, celé řízení se může protáhnout i na několik let a náklady na takový rozvod mohou být v desítkách tisíc korun.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang